Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL [HIGH STREET, DYSERTH) [TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING] ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA1168590

Notice effective from
29th May 2019 to 28th June 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

GORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO

CYNGOR SIR DDINBYCH

(STRYD FAWR, DYSERTH)

(GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS)

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddlnbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros, ar unrnyw adeg, ar Stryd Fawr, Dyserth, gan ddechrau tua 1 55 metr o'r gyffordd a Ffordd Cwm tua'r dwyrain am bellter o tua 33 metr (gofodau parcio gyferbyn a Bryn y Felin).

Y rheswm dros y gwaharddiad yw er mwyn hwyluso atgywelrlad y garthffos gan Alun Griffiths (Contractors) Limited.

Bydd y trefniadau Lleoedd Parcio ar y Stryd presennol sydd mewn grym ar Stryd Fawr Dyserth, gyferbyn a Bryn y Felin, yn cael eu gonirio dros dro yn ystod y cyfnod o orfodaeth dim parcio dros dro.

Bydd y Gorchymyn yn ddilys am ddeunaw mis a bydd yn dod i rym ar 3 Mehefin 2019. Er hynny, rhagwelir y bydd y gwaith wedi ei orffen tua 7 Mehefin 2019.

Dyddiedig: 29 Mai 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

TEMPORARY TRAFFIC ORDER

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

[HIGH STREET, DYSERTH)

[TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING]

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from waiting, at any time, on High Street, Dyserth commencing 155 metres from its junction with Cwm Road in an easterly direction for a distance of approximately 33 metres (parking bays opposite Bryn y Felin).

The reason for the restriction is to facilitate a sewer repair by Alun Griffiths (Contractors) Limited

The current Street Parking Places arrangements presently in force on High Street Dyserth, opposite Bryn y Felin, will be temporarily suspended during the period of temporary no-parking enforcement.

The Order, valid for eighteen months, will come into force on 3rd June 2019, although it is anticipated that the works will last approximately until 7th June 2019.

Dated: 29 May 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, Council Offices, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh._

Attachments

NWA1168590.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices