Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PEN Y CEFNDY ROAD, RHYL

Notice ID: NWA1168592

Notice effective from
29th May 2019 to 28th June 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD PEN Y CEFNDY, Y RHYL

HYSBYSIAD GORCHYMYN CYFYNGU TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedl gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithlo i gyfeiriad y gorllewin ary darnau o'r ffordd ycyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Y rheswm dros y cyfyngiad yw hwyluso gwaith nwy gan Wales and West Utilities.

Bydd ffordd teithio arall ar gael i draffig sy'n teithio tua'r gorllewin wedi'u nodi yn yr Atodlen a bydd arwyddion priodol wedi eu gosod.

Daw'r Corchymyn i rym ar 3 Mehefin 201 9 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 7 Mehefin 2019.

Atodlen

Darnau o ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych

Ffordd gyfyngedig:

Ffordd Pen y Cefndy, y Rhyl, yn Sir Ddinbych, o'i chyffordd a Rhuddlan Road hyd at ei chyffordd a Tower Gardens. Cyfeiriad teithio a waherddir: tua'r gorllewin.

Ffyrdd eraill:-

Ar hyd Ffordd Rhuddlan, Ffordd Vale, Ffordd Cefndy, Ffordd Derwen a Frances Avenue. Dyddiedig: 29 Mai 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PEN Y CEFNDY ROAD, RHYL

NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from travelling in a westerly direction along the length of road referred to in the Schedule below. The reason for the restriction is to facilitate gas works by Wales & West Utilities.

The alternative route available for westbound traffic will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.

The Order comes into force on 3rd June 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 7th June 2019.

Schedule

Lengths of road at Rhyl in the County of Denbigh

Restricted road:

Pen Y Cefndy Road, Rhyl, in the County of Denbigh which extends from its junction with Rnuddlan Road to its junction with Tower Gardens. Prohibited direction of travel: west-bound. Alternative route:-

Via Rhuddlan Road, Vale Road, Cefndy Road, Ffordd Derwen and Frances Avenue. Dated: 29 May 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1168592.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices