Search for more Public Notices in your area
General

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: NWA1175680

Notice effective from
29th May 2019 to 28th June 2019

? 1 ■? |_CYn9°r|_

sir ddinbych denbighshire

CYNGOR SIR DDINBYCH

DEDDF LLYWODRAETH LEOL1972, ADRAN 123 (2A) GWAREDU TIR

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu cael gwared, ar ddiwedd y cyfnod isod, ar y tir a adwaenir re I y Caeau Chwarae yn Ffordd Las, y Rhyl, Sir Ddinbych sy'n cynnwys tua 1.56 ha ac sy'n ffurfio rhan o fan agored a ddefnyddir i ddibenion hamdden cyhoeddus. Y defnydd arfaethedig o'r safle yw re I caeau chwarae glaswellt ac ardaloedd cnwarae at ddefnydd y gymuned.

Bydd cynllun o'r tir dan sylw yn cael ei gadw yn swyddfeydd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhutnun, LL1 5 1 YN a bydd modd ei weld ar unrhyw ddiwrnod o ddydd Llun i ddydd Cwener rhwng 9.30am a 4.30pm am y cyfnod a nodir isod.

Rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad i warediad arfaethedig y tir yn ysgrifenedig i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn y cyfeiriad isod o fewn 28 diwrnod o gyhoeddi'r Hysbysiad hwn.

Dyddiedig: 27 Mai 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (2A)

DISPOSAL OF LAND

NOTICE is hereby given that Denbighshire County Council intends after the expiry of the period below to dispose of the land known as the Playing Fields at Ffordd Las, Rhyl, Denbighshire comprising 1.56 ha or thereabouts and which forms part of an open space used for the purposes of public recreation. The proposed use of the site is for grass playing fields and play areas for community use.

A plan of the said land will be kept at the offices of the Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire LL15 1 YN and will be open for inspection on any week day between the hours of 9.30 am and 4.30 pm for the period mentioned below.

Any objections to the proposed disposal must be made in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services at the address below within 28 days of publication of this Notice.

Date: 27 May 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire, LL15 1 YN.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1175680.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices