Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA1190585

Notice effective from
5th June 2019 to 5th July 2019

sir ddinbych 5^ denbighshireSE

County Council

^^B^

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.

LB - Rhif cais 16/2019/0286 - Griffin Inn, Llanbedr DC, Rhuthun - Codi estyniad, darparu diangfeydd tan a newidiadau mewnol (Cais AdeiladRhestredig).

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.

LB - Application No. 16/2019/0286 - Griffin Inn, Llanbedr DC, Ruthin - Erection of extension, provision of fire escapes and internal alterations (Listed Building

Application).

LB - Rhif cais 23/2019/0453 - Ffynnon Sant LB - Application No. 23/2019/0453 - St. Dyfnog, Llanrhaeadr, Dinbych - Ymchwiliadau Dyfnog s Well, Llanrhaeadr, Denbigh -archaeolegol yn Ffynnon Sant Dyfnog (Cais Archaeological investigations at St. Dyfnog's Adeilad Rnestredig). Well (Listed Building application).LB - Rhif cais 07/2019/0447 - Blaen Y Cwm, Llandrillo, Corwen - Tynnu drws allanol, darparu golau to newydd, newidiadau mewnol a gwaith cysylltiedig (Cais Adeilad Rhestredig).

LB - Rhif cais 02/2019/0461 - 2A Stryd Y Llys, Rhuthun - Gosod system wresogi nwy ddomestig a boeler nwy a ffliw wedi i gydbwyso (cais Adeilad Rhestredig).

LB - Application No. 07/2019/0447 - Blaen Y Cwm, Llandrillo, Corwen - Removal of door, provision of new rooflight, internal alterations and associated works (Listed Building application).

LB - Application No. 02/2019/0461 - 2A Record Street, Ruthin - Installation of gas fired domestic heating system with gas fired boiler and balanced flue (Listed Building application).

You may inspect the above applications andl all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 5 June 2019 until 26 June 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.

If you wish to comment on the applications! you should write to me at the address below by 26 June 2019.

It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.

We welcome correspondence in Welsh. Therel will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Application types:

LB - application for listed building consent

Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 5 Mehefin 2019 tan 26 Mehefin 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.

Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 26 Mehefin 2019.

Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaefh a dderbyniwyd yn Gymraeg.

Math o gais:

LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,

Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA1190585.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices