Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA1175685

Notice effective from
5th June 2019 to 5th July 2019

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
GROVE LANE AT A541 CANDY MILL, BODFARI
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Grove Lane at A541 Candy Mill, Bodfari, Sir Ddinbych, sy'n ymestyn ol chyffordd gyda Candy Mill, troeon Rose Garden, i gyfeiriad y de am bellter o oddeutu 250 metr.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith i gryfhau'r bont.
Bydd arwyddion ar y llwybr teithio amgen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 10 Mehefin 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 9 Awst 2019.
Dyddiedig: 5 Mehefin 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
GROVE LANE TO A541 CANDY MILL, BODFARI
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Grove Lane to A541 Candy Mill, Bodfari in the County of Denbigh which extends from its junction with Candy Mill, Rose Garden bends, in a southerly direction for a distance of approximately 250 metres.
The closure is necessary to facilitate bridge strengthening works by Denbighshire County Council - Bridges and Structures department.
The signposted alternative route will be as signposted. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 10th June 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. Trie works are expected to last approximately until 9th August 2019.
Dated: 5 June 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1175685.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices