Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL STATION ROAD RHUDDLAN

Notice ID: NWA1224401

Notice effective from
3rd July 2019 to 2nd August 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD YR ORSAF RHUDDLAN

HYSBYSIAD GORCHYMYN CYFYNGU TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ymhen dim Mai na 7 diwrnod o 3 Corffennaf 2019, gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerbydau rhag teithio tua'r gogledd ddwyrain ar nyd y rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Y rheswm dros y cyfyngiad yw hwyluso gwaith ailadeiladu ac ail-wynebu ar Marsh Road.

Bydd ffordd teithio arall wedi'u nodi yn yr Atodlen a bydd arwyddion priodol wedi eu gosod.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 22 Gorffennaf 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 9 Awst 2019.

Atodlen

Darnau o Ffyrdd yn Rhuddlan yn Sir Ddinbych Ffordd gyfyngedig: Ffordd yr Orsaf; o'i chyffordd a Marsh Road, i wchyffordd a'r A525.

Cyfeiriad teithio a waherddir: tua'r gogledd ddwyrain.

Ffyrdd eraill:-

Ar yr A525, A547, Rhyl Road a Ffordd yr Orsaf. Dyddiedig: 3 Gorffennaf 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL STATION ROAD RHUDDLAN

NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 3rd July 2019 to



make an Order prohibiting vehicles from travelling in a north easterly direction along the length of road referred to in the Schedule below. The reason for the restriction is to facilitate reconstruction and resurfacing of Marsh Road.

The alternative route will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.

The Order comes into force on 22nd July 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 9th August 2019.

Schedule

Lengths of road at Rhuddlan in the County of Denbigh

Restricted road:

Station Road; from its junction with Marsh Road to its junction with A525.

Prohibited direction of travel:

north east bound.

Alternative route:-

Via A525, A547, Rhyl Road and Station Road. Dated: 3 July 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1224401.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices