Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA1247474

Notice effective from
10th July 2019 to 9th August 2019

sir ddinbych denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 03/2019/0504 7 - 7 Sgwar Heol Y Castell, Llangollen - Gosod cysgodlenni, diwygiadau i nodweddion mewnol ac edrychiadau allanol ac arddangos hysbysebion (Cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 03/2019/0398 - 5 Fairway View, Ffordd Bryn Dethol, Llangollen -Newidiadau mewnol arfaethedig, creu agoriad ffenestr newydd a mewnlenwi agoriad ffenestr presennol (Cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 18/2019/0541 - Glyn Arthur, Llandyrnog - Dymchwel yr heulfan presennol a chodi estyniad newydd (cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 10 Gorffennaf 2019 tan 31 Gorffennaf 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 31 Gorffennaf 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 03/2019/0504 - 7 Castle Street Square, Llangollen - Installation of awnings, amendments to internal layout and external elevations and display of advertisements (Listed Building Application).
LB - Application No. 03/2019/0398 - 5 Fairway View, Bryn Dethol Road, Llangollen -Proposed internal alterations, creation of new window opening and infill of existing window opening (Listed Building Application).
LB - Application No. 18/2019/0541 - Glyn Arthur, Llandyrnog - Demolition of existing conservatory and erection of replacement extension (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 10 July 2019 until 31 July 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 31 July 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB ¦ application for listed building consent
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62, _Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ_

Attachments

NWA1247474.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices