Search for more Public Notices in your area
Planning

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: NWA1248439

Notice effective from
10th July 2019 to 9th August 2019

sir ddinbych denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Rhif cais 46/2019/0534 - The Barrow Restaurant, Stryd Fawr, Llanelwy Newidiadau mewnol ac allanol (cais adeilad rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 10 Corffennaf 2019 tan 31 Gorffennaf 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 31 Corffennaf 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
LB - Application No. 46/2019/0534 - The Barrow Restaurant, High Street, St. Asaph -Internal and external alterations (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 10 July 2019 until 31 July 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 31 July 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no defay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA1248439.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices