Search for more Public Notices in your area
Traffic

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg. Denbighshire County Council

Notice ID: NWA1240269

Notice effective from
10th July 2019 to 9th August 2019

Cyngor.

sir ddinbych *r denbighshireS

*r

County Council

Cyngor Sir Ddinbych

(Ffordd Churton, Brighton Road, The Grove a Highfield Park, Rhyl) Gorchymyn (Gwahardd ar Aros) a (Chyfyngu ar Aros) 201

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1 (1) a (2), 2(1) i (3), a 4(2), a Rhan III Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a phob pwer arall sy'n galluogi, gyda'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros, llwytho a dadlwytho a chyfyngu ar aros ar y dyddiau ac ar yr amseroedd y cyfeirir atynt ar y Gorchymyn arfaethedig fel y nodir yn yr Atodlenni 1 a 2 isod.

Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati fel nodwyd yn y Gorchymyn arfaethedig.

Bydd, hefyd, eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl aros ar y darnau o ffordd a nodir yn Atodlen 1 i'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod hyd at 3 awr (wedi'i wahanu gan gyfnod o 1 awr, o leiaf, ers cyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).

Bydd cerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl yn cael aros ar y darn penodol o'r ffordd a nodwyd yn Atodlen 2 y Gorchymyn arfaethedig am gyfnod amhenodol yn ystod yr oriau lie caniateir aros.

Gellir archwilio copi yn fanylach, gyda map sy'n dangos y darnau ffordd y mae'r cynigion yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa arferol yn Llyfrgell y Rhyl, Stryd yr Eglwys y Rhyl ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod.

Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ erbyn dim hwyrach na 9 Awst 2019. Dylech gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad a dylid nodi y gall y Cyngor roi ystyriaeth i'r holl sylwadau sy'n cael eu derbyn yng ngwydd y cyhoedd, a gallai sylwedd unrhyw sylwadau ynghyd ag enw a chyfeiriad y person sy'n gwneud y sylwadau hynny fod ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio.

Darnau o ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych ATODLEN 1 Dim Aros Ar Unrhyw Adeg

Ffordd Churton

1.1 Ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt 2 fetr i'r de-ddwyrain o'r ymyl de-ddwyrain a ragwelir o Brighton Road i gyfeiriad gogledd-orllewin i bwynt 15 metr i'r gogledd-orllewin o'r ymyl gogledd-orllewin a ragwelir o The Grove1.2 Ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt 18 metr i'r de-ddwyrain o'r ymyl de-ddwyrain a ragwelir o Brighton Road am bellter o 7 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.1.3 Ochr y gogledd-ddwyrain o ymyl gogledd-orllewin a ragwelir o Highfield Park am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.1.4 Ochr y de-orllewin o ymyl de-ddwyrain a ragwelir o Ffordd Brighton i gyfeiriad y de-ddwyrain at ei gyffordd gyda Maes Emlyn. The Grove2.1 Y ddwy ochr o'r ymyl gogledd-ddwyrain a ragwelir o Ffordd Churton am bellter o 29 metr i gyfeiriad y gogledd (os wedi'i

fesur ar hyd y llinell ganol). Highfield Park

3.1 Y ddwy ochr o ymyl gogledd-ddwyrain a ragwelir o Ffordd Churton am bellter o 5 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain.

ATODLEN 2 Cyfyngu ar Aros 8am - 6pm 20 munud, Dim Dychwelyd o Fewn 1 Awr

Ffordd Churton

2.1 Ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt 2 fetr i'r de-ddwyrain o'r ymyl de-ddwyrain a ragwelir o Brighton Road am bellter o 16 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.2.2 Ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt 25 metr i'r de-ddwyrain o'r ymyl de-ddwyrain a ragwelir o Brighton Road i bwynt 10 metr i'r gogledd-orllewin o'r ymyl gogledd-orllewin a ragwelir o Highfield Park.Dyddiedig y 10 dydd hwn o Orffennaf 2019

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd,

Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, (SBH/DCC032753)

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg. Denbighshire County Council

(Churton Road, Brighton Road, The Grove and Highfield Park, Rhyl) (Prohibition of Waiting) and (Restriction of Waiting) Order 201

Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3), 4(2), and Part III of the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers, the effect of which will be to introduce prohibition of waiting and limited waiting, on the lengths of road, effective on the days and during the times referred to in the proposed Order as specified in Schedules 1 and 2 below.

Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading and works of maintenance, repair and the like as specified in the proposed Order.

Exceptions will also be provided in the proposed Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait in the lengths of road specified in Schedule 1 of the proposed Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).

Vehicles displaying a Disabled Person's Badge will be allowed to wait on the lengths of road specified in Schedule 2 of the proposed Order for an unlimited period of time during the hours when limited waiting is permitted.

A copy can be read in greater detail, with a map showing the lengths of road to which the proposals relate, and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order, which may be examined during normal office hours at Rhyl Library, Church Street, Rhyl, and at the offices of the undersigned.

Any person wishing to object to the proposed Order should send a written statement of objection, stating the grounds on which they are made, to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 9th August 2019. Please include name and address details and note that all representations received may be considered in public by the Council and that the substance of any representation together with the name and address of the person making it could become available for public inspection.

Lengths of road at Rhyl in the County of Denbigh SCHEDULE 1 No Waiting At Any Time

Churton Road

1.1 North easterly side from a point 2 metres south east of the projected south easterly kerbline of Brighton Road in a north westerly direction to a point 15 metres north west of the projected north westerly kerbline of The Grove1.2 North easterly side from a point 18 metres south east of the projected south easterly kerbline of Brighton Road for a distance of 7 metres in a south easterly direction.1.3 North easterly side from the projected north westerly kerbline of Highfield Park for a distance of 10 metres in a north westerly direction.1.4 South westerly side from the projected south easterly kerbline of Brighton Road in a south easterly direction to its junction with Maes Emlyn.The Grove

2.1 Both sides from the projected north easterly kerbline of Churton Road for a distance of 29 metres in a northerly direction

(measured along the centre line). Highfield Park

3.1 Both sides from the projected north easterly kerbline of Churton Road for a distance of 5 metres in a north easterly direction.

SCHEDULE 2 Limited Waiting 8am to 6pm, 20 Minutes No Return Within 1 Hour

Churton Road.

2.1 North easterly side from a point 2 metres south east of the projected south easterly kerbline of Brighton Road for a distance 16 metres in a south easterly direction.2.2 North easterly side from a point 25 metres south east of the projected south easterly kerbline of Brighton Road to a point 10 metres north west of the projected north westerly kerbline of Highfield Park.Dated this 10th day of July 2019

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services,

Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin (SBH/DCC032753)

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1240269.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices