Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA1256519

Notice effective from
17th July 2019 to 16th August 2019

sir ddinbych denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD YR ORSAF RHUDDLAN
HYSBYSIAD GORCHYMYN CYFYNGU TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio i gyfeiriady gogledd ddwyrain ar hyd y rhan o'r ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod. Y rheswm dros y cyfyngiad yw hwyluso gwaith ailadeiladu ac ailwynebu ar Marsh Road.
Bydd ffordd teithio arall wedi'u nodi yn yr Atodlen a bydd arwyddion priodol wedi eu gosod.
Daw'r Corchymyn i rym ar 22 Corffennaf 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 9 Awst 2019.
Atodlen
Darnau o Ffyrdd yn Rhuddlan yn Sir Ddinbych
Ffordd gyfyngedig:
Ffordd yr Orsaf; o'i chyffordd a Marsh Road, i'w chyffordd a'r A525. Cyfeiriad teithio a waherddir: tua'r gogledd ddwyrain. Ffyrdd eraill:-
Ar yr A525, A547, Rhyl Road a Ffordd yr Orsaf. Dyddiedig: 17 Corffennaf 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Cwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth
a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
STATION ROAD RHUDDLAN
NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from travelling in a north easterly direction along the length of road referred to in the Schedule below. The reason for the restriction is to facilitate reconstruction and resurfacing of Marsh Road.
The alternative route will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.
The Order comes into force on 22nd July 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 9th August 2019.
Schedule
Lengths of road at Rhuddlan in the County of Denbigh
Restricted road:
Station Road; from its Junction with Marsh Road to its Junction with A525. Prohibited direction of travel: north east bound. Alternative route:-
Via A525, A547, Rhyl Road and Station Road. Dated: 17 July 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1256519.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices