Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5435 NANTGLYN ROAD, NANTGLYN

Notice ID: NWA1256523

Notice effective from
17th July 2019 to 16th August 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

CYNGOR SIR DDINBYCH

B5435 FFORDD NANTGLYN, NANTGLYN

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r B5435 Ffordd Nantglyn, yn Nantglyn yn Sir Ddinbych. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd ac AdeiTeddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith ailadeiladu pont.

Bydd arwyddion yn dangos y llwybr teithio arall wedi'u gosod ar y safle. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyrnod cau.

Daw'r Corchymyn i rym ar 22 Corffennaf 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 1 Medi 2019.

Dyddiedig: 17 Corffennaf 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Cwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Cymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5435 NANTGLYN ROAD, NANTGLYN

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using B5435 Nantglyn Road, at Nantglyn in the County of Denbigh. The closure is necessary to facilitate bridge reconstruction works by Denbighshire County Council - Bridges and Structures.

The alternative route will be as signposted on site. Pedestrian access will be maintained throughout the closure period.

The Order comes into force on 22nd July 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 1 st September 2019.

Dated: 17 July 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1256523.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices