Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA1256525

Notice effective from
17th July 2019 to 16th August 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

CYNGOR SIR DDINBYCH

LLWYBR CYHOEDDUS 27 LLANDYSILIO

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Corchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 1 7 Gorffennaf 2019 a fydd yn gwahardd unrhyw gerddwr, am resymau diogelwch y cyhoedd, rhag defnyddio Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 27 Llandysilio yn Sir Ddinbych o Gyfeirnod Grid SJE31 8810 N34491 2 i Gyfeirnod Grid SJ E318297 N344941.

Mae angen cau'r llwybr er mwyn hwyluso gwaith trwsio yng nghronfa ddwr gwasanaeth Llandysilio gan Hafren Dyfrdwy. Ni fydd llwybr arall ar gael.

Ar y safle, bydd yr adran gaeedig yn cael ei ddangos ar y cynllun sy'n cyd-fynd a'r rhybudd hwn.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 5 Awst, 2019 am gyfnod o chwe mis neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd 6 mis i'w gwblhau.

Dyddiedig: 17 Gorffennaf 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth

a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

PUBLIC FOOTPATH 27 LLANTYSILIO

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 17th July 2019 to make an Order prohibiting pedestrians, for reasons of public safety, from using Public Footpath No. 27 Llantysilio in the County of Denbigh from Grid Reference SJE318810 N344912 to Grid Reference SJ E318297 N344941.

The closure is necessary to facilitate remedial works to Llantysilio service reservoir by Hafren Dyfrdwy. There will be no alternative route available.

On site the closed section will be shown on the plan accompanying this notice.

The Order comes into force on 5th August, 2019 for a six-month period or until the works are completed whichever is soonest. It is anticipated the works will take 6 months to complete.

Dated 17th July 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1256525.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices