Search for more Public Notices in your area
Planning

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

Notice ID: NWA1256522

Notice effective from
17th July 2019 to 16th August 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O BENDERFYNIAD RHEOLEIDDIOL ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL CML1873 GWELLIANNAU I'R AMDDIFFYNFA ARFORDIROL GYFREDOL YN Y RHYL

Hysbysir trwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud ei benderfyniad rheoleiddiol o dan Ddeddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009 a Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 fel y'i diwygiwyd ("y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol") o ran y prosiect uchod. Yn unol a Rheoliaa 24 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol a Rhan 4 o Ddeddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi penderfynu cymeradwyaeth reoleiddiol ar gyfer y prosiect yn amodol ar osod amodau. Mae copi ysgrifenedig o'r penderfyniad rheoleiddiol ar gael i'r cyhoedd ei archwilio ar gofrestr gyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r penderfyniad rheoleiddiol ar gael i'r cyhoedd ei archwilio am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol rhwng 9am a 5pm yn y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP.

Gallwch hefyd gael copi'au o'r penderfyniad rheoleiddiol o

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-applications-

consultations-and-decisions/marine-licensing-decisions/?lang=cy neu drwy e-bostio

permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

. Os gofynnir am gopiau caled, efallai bydd yn rhaid talu costau copi'o nad ydynt yn fwy na chostau copi'o rhesymol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

PUBLIC NOTICE

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT] REGULATIONS 2007 NOTICE OF EIA REGULATORY DECISION

CML1873 ENHANCEMENT WORKS TO EXISTING COASTAL DEFENCE AT RHYL

Notice is hereby given that Natural Resources Wales ("NRW") has taken its regulatory decision under the Marine and Coastal Access Act 2009 and the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 as amended ("the EIA Regulations") in respect of the above project. In accordance with regulation 24 of the EIA Regulations and Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009, NRW has decided to grant regulatory approval for the project subject to conditions being imposed.

A written copy of the regulatory decision is available for public inspection on NRW's public register. The regulatory decision is available for public inspection free of charge during normal office hours of 9am to 5pm at Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF240TP.

Copies of the regulatory decision may also be obtained from

https://naturalresources.wales/permits-and-permiss

ions/perm it-application s-consultations-and-decisions/marine-licensing-decisions/?lang=en orpermittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

If printed copies are requested, a charge not exceeding reasonable copying costs may be made.

NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1256522.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices