Search for more Public Notices in your area
Planning

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

Notice ID: NWA1256521

Notice effective from
17th July 2019 to 16th August 2019

sir ddinbych denbighshire

County Council

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O BENDERFYNIAD CANIATAD ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL CML1873 GWELLIANNAU I'R AMDDIFFYNFA ARFORDIROL GYFREDOL YN Y RHYL

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynnal asesiad o'r effeithiau amgylcheddol dan Reoliadau Gwaith Moral (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 fel y'u diwygiwyd ('y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol') mewn perthynas a gwelliannau i'r amddiffynfa gyfredol yn y Rhyl. Yn unol a Rheoliad 22 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi penderfynu rhoi cymeradwyaeth asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect yn amodol ar osod amodau. Mae cadarnhad ysgrifenedig o'r penderfyniad caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar gael i'r cyhoedd ei archwilio ar gofrestr gyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r cadarnhad ysgrifenedig yn cynnwys y prif resymau ac ystyriaethau yr oedd y penderfyniad caniatad asesu effeithiau amgylcheddol yn seiliedig arnynt, crynodeb o'r ymgynghoriadau yr ymgymerwyd a hwy a'r wybodaeth a gasglwyd, casgliad am effeithiau'r prosiect ar yr amgylchedd ac yr amodau sydd ynghlwm wrth y penderfyniad caniatad asesu effeithiau amgylcheddol.

Mae'r cadarnhad ysgrifenedig o'r penderfyniad caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar gael i'r cyhoedd ei archwilio yn ystod oriau swyddfa arferol, sef 9am tan 5pm, yn y Cwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP.

Callwch hefyd gael copiau o'r cadarnhad ysgrifenedig o'r penderfyniad caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar-lein yn

https://naturalresources.wales/permits-and-

permissions/permit-applications-consultations-and-decisions/marine-licensing-decisions/?lang=cy

neu drwy e-bostio

permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

. Os gofynnir am gopi'au caled, efallai y byddwn yn codi tal i dalu am y gost o greu copiau nad yw'n fwy na'r gost resymol o wneud hyn.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n parhau i wneud penderfyniad rheoleiddiol mewn perthynas a'r cais am drwydded rorol.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT] REGULATIONS 2007 NOTICE OF EIA CONSENT DECISION

CML1873 ENHANCEMENT WORKS TO EXISTING COASTAL DEFENCE AT RHYL

Notice is hereby given that Natural Resources Wales ("NRW") has carried out an environmental impact assessment ('EIA') under the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 as amended ('the EIA Regulations') in respect of the enhancement works to the existing coastal defence at Rhyl. In accordance with regulation 22 of the EIA Regulations, NRW has decided to EIA consent for the project subject to conditions being imposed.

Written confirmation of the EIA consent decision is available for public inspection on NRW's public register. The written confirmation includes the main reasons and considerations on which the EIA consent decision was based, a summary of the consultations undertaken and information gathered, conclusion about effects of the project on the environment and conditions attached to the EIA consent decision.

The written confirmation of the EIA consent decision is available for public inspection free of charge during normal office hours of 9am to 5pm at Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF240TP.

Copies of the written confirmation of the EIA consent decision may also be obtained online at nttps://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-appiications-consultations-and-decisions/marine-licensinq-decisions/?lang=en or requested by sending an email to

permittingconsultations@naturairesourceswales.gov.uk

. If printed copies are requested, a charge not exceeding reasonable copying costs may be made.

Natural Resources Wales is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. NRW will proceed to take a regulatory decision in relation to the application for a marine licence.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1256521.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices