Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ABRAHAMS LANE DENBIGH

Notice ID: NWA1267583

Notice effective from
24th July 2019 to 23rd August 2019

sir ddinbych denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH LON ABRAM DINBYCH
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Corchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 24 Corffennaf 2019 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio Lon Abram am ei hyd gyfan Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i SP Energy Networks wneud gwaith adnewyddu ar is-orsaf drydan.
Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion drwy Rhiw'r Bigwn a Lon Swan. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydoly cyfnod cau.
Daw'r Corchymyn i rym ar 12 Awst 201 9 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 15 Awst 2019.
Dyddiedig: 24 Corffennaf 2019.
Cary Williams, Pennaeth y Cwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Cymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ABRAHAMS LANE DENBIGH
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 24th July 2019 to make an Order prohibiting vehicles using Abrahams Lane for its entire length. The closure is necessary to facilitate electrical substation refurbishment works by SP Energy Networks.
The signposted alternative route will be via Beacons Hill and Chapel Street. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 12th August 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 1 5th August 2019.
Dated: 24 July 2019.
Cary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1267583.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices