Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA1267595

Notice effective from
24th July 2019 to 23rd August 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH

PURBECK AVENUE (GAN GYNNWYS YR ALE) PRESTATYN

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 24 Gorffennaf 2019, a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r ffordd y cyfeiri ati yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Wales and West Utilities osod prif gyflenwad nwy newydd.

Bydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen drwy Glandwr a Victoria Road. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 12 Awst 201 9 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 23 Awst 2019.

Atodlen

Rhannau o Ffyrdd ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych

1) Pur beck Avenue, yn decnrau oddeutu 62 metr o'i chyffordd a Glandwr i gyfeiriad y dwyrain am bellter o oddeutu 65 metr.2) Lon y tu 61 i Pur beck Avenue, ei hyd gyfan.Dyddiedig: 24 Gorffennaf 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

PURBECK AVENUE (INCLUDING ALLEY] PRESTATYN

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 24th July 2019 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule hereto. The closure is necessary to facilitate laying of a new gas main by Wales & West Utilities.

The signposted alternative route will be via Glandwr and Victoria Road. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.

The Order comes into force on 12th August 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 23rd August 2019.

Schedule

Lengths of road at Prestatyn in the County of Denbigh

1) Purbeck Avenue, commencing approximately 62 metres from its junction with Glandwr in an easterly direction for a distance of approximately 65 metres.2) Alley to rear of Purbeck Avenue for its entire length.Dated: 24 July 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1267595.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices