Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GREEN LANE DENBIGH

Notice ID: NWA1270026

Notice effective from
31st July 2019 to 30th August 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG TROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH GREEN LANE, DINBYCH

RHYBUDD O ORCHYMYN CYFYNGU TRAFFIG UN FFORDD TROS DRO DEDDF RHEOLIAD TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN UA SIOE DINBYCH A FFLINT

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu cyn 7 dydd o 31 Corffennaf 2019 wneud gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan o Ffordd Green Lane, Dinbych yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i gyfforda hefo'r A541 hyd ei gyffordd hefo'r A525 ar wahan i gyfeiriad de orllewinol.

Y rheswm am y cau yw hyrwyddo traffig symud yn ddiogel i Sioe Siroedd Dinbych a Fflint.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 5 Awst 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis.

Dyddiedig:31 Gorffennaf 2019.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol AD a Democrataidd,Cyngor Sir Ddinbych, Swyddfeydd y Cyngor, Ffordd Wynnstay, Rhuthun.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GREEN LANE DENBIGH

NOTICE OF TEMPORARY ONE - WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION UA DENBIGH & FLINT SHOW

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 31 st July 2019 to make an Order which will prohibit any vehicle from travelling along Green Lane, Denbigh, in the County of Denbigh, which extends from its junction with A541 to its junction with A525, in any direction other than south west bound.

The reason for the restriction is to facilitate the safe movement of show traffic.

The Order will come into force on Thursday 1 5th August 2019 and remain in force for a period of eighteen months.

Dated: 31 July 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1270026.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices