Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

Notice ID: NWA1303806

Notice effective from
14th August 2019 to 13th September 2019

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
AMRYWIOL FFYRDD BRYNEGLWYS / CORWEN
RHYBUDD O ORCHYMYN CYFYNGIAD CYFLYMDER O 10MYA A GWAHARDD GODDIWEDDYD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod yn gynharach na 7 niwrnod o 14 Awst 2019 a fydd yn:-
1) Rhoi terfyn cyflymder dros dro o 1 Omya ar hyd y darnau ffordd y cyfeiriwyd atynt yn yr Atodlen isod.

Bydd y terfyn 1 Omya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo ar unrhyw ddiwrnod.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd.

Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu'r gweithlu yn ystod gwaith ailwynebu'r ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 2 Medi 2019 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 13 Medi 2019.
Atodlen
Darnau ffordd ym Mryneglwys / Corwen yn Sir Ddinbych
1) Croesffordd A5104 Tan Y Bidwal i Bias Yn lal, Bryneglwys sy'n ymestyn o'i chyffordd gyda'r A5104 o gyffordd yr A494 i Groesffordd Dan y Bidwal i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am bellter o tua 320 medr.

2) A5104 o gyffordd A494 i Groesffordd Tan Y Bidwal, sy'n ymestyn o'i chyffordd gyda Chroesfforddyr A5104 Tan Y Bidwal i Bias yn lal i gyfeiriad y de orllewin am bellter o tua 200 metr.

Dyddiedig: 14 Awst 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS BRYNEGLWYS/CORWEN
NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 14th August 2019 to make an Order which is to:-
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along the lengths of road referred to in the Schedule below.

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said lengths of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The Order commences on 2nd September 201 9 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 1 3th September 201 9
Schedule
Lengths of road at Bryneglwys/Corwen in the County of Denbighshire
1) A5104 Tan Y Bidwal Crossroads to Plas Yn lal, Bryneglwys which extends from its junction with A5104 from A494 junction to Tan Y Bidwal Crossroads, in a north easterly direction for a distance of approximately 320 metres.

2) AS 104 from A494 junction to Tan Y Bidwal Crossroads, Corwen which extends from its junction with A5104 Tan Y Bidwal Crossroads to Plas Yn lal in a south westerly direction for a distance of approximately 200 metres.

Dated: 14 August 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1303806.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Denbighshire Free Press