Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR SIR DDINBYCH

Notice ID: NWA1303777

Notice effective from
14th August 2019 to 13th September 2019

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
CYNGOR SIR DDINBYCH
RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL
(B5119 GRANGE ROAD A PARK DRIVE, Y RHYL)
(GWAHARDD AROS) 201 9
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
Ar 13 Awst 2019 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod dan Adrannau 1 (1) a (2), 2(1) i (3) a 4(2) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae'r Corchymyn yn gwahardd cerbydau rhag aros yn ystod yr amseroedd a nodwyd ary darnau o ffordd a nodwyd yn yr Atodlen isod.
Mae eithriadau yn y Corchymyn i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati.
Mae eithriadau yn y Gorchymyn hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl aros ary rhannau or ffyrdd a nodir yn y Gorchymyn am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan ysbaid o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd aryr un diwrnod).
or
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar Dydd Llun 19 Awst 2019, ynghyd a map yn dangos y darnau o'r ffordd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud a hwy, yn Llyfrgell y Rhyl, Stryd yr Eglwys, y Rhyl ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn ystoa oriau swyddfa arferol.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw, cyn pen chwe wythnos o 13 Awst 2019.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych. Dim Aros ar Unrhyw Adeg
B5119 Grange Road
1.1 Ochr y de o fan sydd 3 metr i'r gorllewin o ffin ddwyreiniol Maes Parcio Clwb Pel-droed y Rhyl am bellter o 78 metr tua'r dwyrain.

1.2 Ochr y gogledd o fan sydd 10 metr i'r gorllewin o ymyl cwrbyn Park Drive sy'n estyn tua'r gorllewin at fan sydd 10 metr i'r dwyrain o ymyl cwrbyn Park Drive sy'n estyn tua'r dwyrain.

Park Drive
1.3 Y naill ochr a'r Hall o ymyl cwrbyn B5119 Grange Road sy'n estyn tua'r gogledd am bellter o 10 metr tua'r gogledd.

Dyddiedig: 14 Awst 2019.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION
B5119 GRANGE ROAD AND PARK DRIVE, RHYL]
PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2019 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
On 13th August 2019 Denbighshire County Council made the above-named Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions are also provided in the Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait on the said lengths of roads specified in the Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
A copy of the Order, which will come into operation on Monday 19th August 2019, and a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Rhyl Library, Church Street Rhyl, and at the offices of the undersigned during normal office hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 13th August 2019 apply to the High Court for this purpose.
Schedule
Lengths of Road at Rhyl in the County of Denbigh. No Waiting at Any Time
B5119 Grange Road
1.1 South side from a point 3 metres west of the easterly boundary of Rhyl Football Club Car Park for a distance of 78 metres in an easterly direction.

1.2 North side from a point 10 metres west of the westerly projected kerb line of Park Drive to a point 10 metres east of the projected easterly kerbline of Park Drive.

Park Drive
1.3 Both sides from the projected northerly kerb line of B5119 Grange Road for a distance of 10 metres in a northerly direction.

Dated: 14 August 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1303777.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices