Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA1307273

Notice effective from
21st August 2019 to 20th September 2019

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
BWLCH NANT Y GARTH, LLANDEGLA
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio Bwlch Nant y Garth, Llandegla yn Sir Ddinbych ar ei hyd. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith arolygu adeileddau gan Adran Pontydd ac Adeileddau - Cyngor Sir Ddinbych.
Y llwybr amgen wedi'i arwyddo fydd ar hyd yr A525, A494, ffordd gyswllt rhwng yr A494 T a'r A5104, a r A5104. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Awst 201 9 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 30 Awst 2019.
Dyddiedig: 21 Awst 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NANT Y GARTH PASS, LLANDEGLA
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using Nant y Garth Pass LTandegla in the County of Denbigh for its entire length. The closure is necessary to facilitate surveying of structures by Denbighshire County Council - Bridges and Structures.
The signposted alternative route will be via A525, A494, link road between A494 T and A5104, and A5104. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 27th August 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 30th August 2019.
Dated: 21 August 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1307273.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Denbighshire Free Press