Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA1325585

Notice effective from
28th August 2019 to 27th September 2019

Cyngor sir ddinbych denbighshire County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 01/2019/0646 - Cwaith trin dwr gwastraff Dinbych, Ffordd Eglwys Wen, Dinbych ¦ Newid defnydd tir i gynnal estyniad i'r gwaith trin dwr gwastraff presennol, gar gynnwys codi tanciau, offer, ffensio ffiniau , estyniad i'r ffordd fynediad safle mewnol a thirlunio cysylltiedig.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 01/2019/0646 -Denbigh Wastewater Treatment Works, Whitchurch Road, Denbigh ¦ Change of use of land to accommodate an extension to the existing waste water treatment works including the erection of tanks, equipment, boundary fencing, extension to internal site access road and associated landscaping.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 28 August 2019 until 18 September 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below byl 8 Septmeber 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no defay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
MD - major development
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yng Ngaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 28 Awst 2019 tan 18 Medi 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 18 Medi 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Cwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA1325585.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices