Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LLWYN ISA FARM ROAD OFF A494

Notice ID: NWA1355104

Notice effective from
18th September 2019 to 18th October 2019

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
^^B^1
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD FFERM LLWYN ISA ODDIAR YR A494
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd Ffordd Fferm Llwyn Isa oddi ar yr A494 ger Corwen yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'r gyffordd a'r A494 i'r gyffordd a Llwyn Ucha i Fforest.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i BT Open reach wneud gwaith ar geblau BT.
Bydd arwyddion wedi'u gosod ar gyfer y llwybr teithio amgen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Medi 2019 a bydd yn parhau am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 27 Medi 2019.
Dyddiedig: 18 Medi 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LLWYN ISA FARM ROAD OFF A494
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using
that length of Llwyn Isa Farm Road off A494 near Corwen in the County of Denbigh which
extends from its junction with A494 to its junction with Llwyn Ucha to Fforest.
The closure is necessary to facilitate BT cabling works by BT Openreach.
The alternative route will be as signposted. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 23rd September 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 27th September 2019.
Dated: 18 September 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1355104.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices