Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: NWA1355106

Notice effective from
18th September 2019 to 18th October 2019

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
GORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH
(VALE ROAD, MARSH ROAD, A GRANGE ROAD, Y RHYL) (GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS, LLWYTHO A DADLWYTHO) DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag aros, llwytho a dadlwytho ar unrhyw adeg ar y rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.
Mae angen y cyfyngiad dros dro er mwyn galluogi gwaith ailwynebu ac ailadeiladu'r ffyrdd gan Uned Waitn Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd unrhyw drefniadau parcio ar y stryd sydd mewn grym ar hyn o bryd ar y rhannau o ffyrdd sydd yn yr Atodlen, sy'n groes i'r nyn sydd yn y Gorchymyn dros dro, yn cael eu hatal yn ystod cyfnod y cyfyngiad dim parcio dros dro.
Bydd y Gorchymyn, sy'n ddilys am ddeunaw mis, yn dod i rym ar 22 Medi, 2019, gan ddibynnu ar yr amseroedd bras sydd wedi'u nodi yn yr Atodlen.
Atodlen
Rhannau o ffyrdd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych
Cyfnod y cyfyngiad Rhano ffordd

22.09.19- 14.10.19 Vale Road; o'i chyffordd ag Albert Street at ei chyffordd a

Vale Road Bridge.
22.09.19- 14.10.19 Marsh Road; ol chyffordd a Vale Road atei chyffordd a

Ffordd Las.
28.10.19 - 01.12.19 Vale Road; o'i chyffordd ag Albert Street at ei chyffordd a

Vale Road Bridge.
22.09.19 -01.12.19 Grange Road; o'i chyffordd ag Elwy Drive at ei chyffordd a

Coventry Drive.
Dyddiedig: 18 Medi 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
(VALE ROAD, MARSH ROAD, AND GRANGE ROAD, RHYL) (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING) ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from waiting, loading and unloading at any time, on the lengths of road referred to in the Schedule below
The reason for the temporary restriction is to facilitate resurfacing and reconstruction works by Denbighshire County Council - Works Unit
Any current on-street parking arrangements presently in force on the lengths of road in the Schedule which are contrary to the provisions of the temporary order, will be temporarily suspended during the period of temporary no-parking enforcement.
The Order, valid for eighteen months, will come into force on 22nd September, 2019, subject to the time periods specified in the Schedule which are approximate.
Schedule
Lengths of road at Rhyl in the County of Denbigh
Restriction period Length of road

22.09.19 - 14.10.1 9 Vale Road; from its junction with Albert Street to its

junction with Vale Road Bridge. 22.09.19 - 14.10.19 Marsh Road; from its junction with Vale Road to its junction

with Ffordd Las.
28.10.19 - 01.12.19 Vale Road; from its junction with Albert Street to its

junction with Vale Road Bridge 22.09.19 - 01.1 2.1 9 Grange Road; from its junction with Elwy Drive to its

junction with Coventry Drive.
Dated: 18 September 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, Council Offices, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1355106.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices