Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS, RHYL

Notice ID: NWA1355108

Notice effective from
18th September 2019 to 18th October 2019

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL, Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffyrdd er mwyn hwyluso gwaith gosocf wyneb newydd arnynt gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybrau amgen, gydag arwyddion arnynt, fel y maent wedi'u nodi yn yr Atodlen. Bydd mynediad i gerddwyr drwy gydol y cyfnodau cau.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o 22 Medi 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Mae'r cyfnodau cau wedi'u nodi yn yr Atodlen. Atodlen - Rhannau o ffyrdd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych Cyfnod cau: 22/09/2019-14/10/2019
1) Vale Road, o'i chyffordd a Millbank Road at ei chyffordd a Vale Road Bridge, rhwng 19:00 a 05:00 o'r gloch

2) Marsh Road, o'i chyffordd a Vale Road at ei chyffordd a Vezey Street, rhwng 19:00 a 05:00 o'r gloch

3) Vezey Steet, ar ei nyd

4) Gamlin Street, ar ei hyd

5) Clwyd Avenue, ar ei hyd

6) Ernest Street, o'i chyffordd a Marsh Road am bellter o oddeutu 1 5 metr

7) Millbank Road, o'i cnyffordd a Vale Road am bellter o oddeutu 1 5 metr *Bydd y system unffordd ar Millbank Road yn cael ei hatal dros dro yn ystod y cyfnod cau.

8) Vale Road Bridge ar ei hyd.

Cyfnod cau: 14/10/2019 - 27/10/2019. Bydd mynediad i gerddwyr bob amser. Llwybrau eraill
1) 2) Tua'r gogledd - ar hyd Marsh Road, Ffordd Las, Ffordd Cefndy, Vale Road, Prince Edward Avenue, Grange Road, Ffordd Brighton.
Tua'r de - ar hyd Kinmel Street, Elwy Street, Wellington Road, Russell Road, Stryd y Baddon, Ffordd Brighton, Grange Road, Prince Edward Avenue, Vale Road. 3) 4) 5) Amherthnasol.
6) Ar hyd Marsh Road, Vale Road a Victoria Road.

7) Ar hyd Vale Road, Prince Edward Avenue, Grange Road.

8) Fell) a 2)

Dyddiedig: 18 Medi 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closures are necessary to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council Works Unit.
The signposted alternative routes will be as described in the Schedule. Pedestrian access will be maintained throughout the closure periods.
The Order is effective on 22nd September 201 9 for eighteen months or the earlier completion of the works whichever is soonest. The closure periods are specified in the schedule.
Schedule - Lengths of road at Rhyl in the County of Denbigh Closure period: 22/09/2019-14/10/2019
1) Vale Road, from its junction with Millbank Road to its junction with Vale Road Bridge, between the hours of 19:00 to 05:00

2) Marsh Road, from its junction with Vale Road to its junction with Vezey Street, between the hours of 19:00 to 05:00

3) Vezey Street, for its entire length

4) Gamlin Street, for its entire length

5) Clwyd Avenue, for its entire length

6) Ernest Street, from its junction with Marsh Road for a distance of approx. 15 metres

7) Millbank Road, from its junction with Vale Road for a distance of approx. 1 5 metres.

"The one way system on Millbank Road will be temporarily suspended during the period of closure.
8) Vale Road Bridge, for its entire length. Closure period: 14/10/2019 -27/10/2019. Pedestrian access maintained.

Alternative routes
1),2) Northbound - via Marsh Road, Ffordd Las, Cefndy Road, Vale Road, Prince Edward Avenue, Grange Road, Brighton Road.
Southbound - via Kinmel Street, ETwy Street, Wellington Road, Russell Road, Bath Street, Brighton Road, Grange Road, Prince Edward Avenue, Vale Road. 3)4)5) n/a
6) Via Marsh Road, Vale Road and Victoria Road.

7) Via Vale Road, Prince Edward Avenue, Grange Road.

8) Asforl)&2)

Dated: 18 September 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1355108.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices