Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA1356930

Notice effective from
18th September 2019 to 18th October 2019

sir ddinbych denblghshlre
ddinbych denblghshlre
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH VALE ROAD BRIDGE, Y RHYL HYSBYSIAD AM ORCHYMYN CYFYNGIAD TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VALE ROAD BRIDGE, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY
TRAFFIC RESTRICTION ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych, heb fod ynghynt na 7 diwrnod ar 61 2 Hydref 2019, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerbydau rhag teithio tua'r gogledd-orllewin ar hyd Vale Road Bridge yn y Rhyl yn Sir Ddinbych.
Rhesymau dros y cyfyngiad: gosod signalau traffig, cylchwifrau, vyyneb atal sgidio a marciau ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen ar gyfer traffig tua'r gogledd arhyd Marsh Road, Ffordd Las, Ffordd Cefndy, Vale Road, Prince Edwards Avenue, Grange Road a Ffordd Brighton.
DawY Gorchymyn i rym ar 28 Hydref 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 1 Rhagfyr 2019.
Dyddiedig: 2 Hydref 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 2nd October 2019 to make an Order prohibiting vehicles from travelling in a north westerly direction along Vale Road Bridge at Rhyl in the County of Denbigh.
Reasons for restriction: traffic signal installation, loops, anti-skid and road markings, by Denbighshire county Council - Works Unit.
The alternative route available for north bound traffic will be via Marsh Road, Ffordd Las, Cefndy Road, Vale Road, Prince Edward Avenue, Grange Road and Brighton Road.
The Order comes into force on 28th October 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 1st December 2019.
Dated: 2 October 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.ukwww.denbigrishire.gov.uk


Attachments

NWA1356930.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices