Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1508997

Notice effective from
11th December 2019 to 10th January 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 01/2019/0959 - Tir rhwng Ffordd Hen a Newydd Rhuthun, Dlnbych - Codi 60 anheddau, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig.
MD - Rhif cais 02/2019/0927 - Llys Awelon, Ffordd Yr Ysgol, Rhuthun - Dymchwel rhannol y Cartref Gofal a'r Ganolfan Gymunedol bresennol a chodi cynllun Gofal Ychwanegol 35 uned gan gynnwys cyfleusterau cysylltiedig ar y safle, tiriunio, parcio a gwaith cysylltiedig.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 01/2019/0959 - Land between Old and New Ruthin Road, Denbigh -Erection of 60 no. dwellings, construction of a new vehicular access and associated works.
MD - Application No. 02/2019/0927 - Llys Awelon, School Road, Ruthin - Partial demolition of existing Care Home and Community Centre and erection of a 35 unit Extra Care scheme including associated on site facilities, landscaping, parking and associated works.
CAC - Application No. 02/2019/0931 - Llys Awelon, School Road, Ruthin - Conservation Area Consent for the partial demolition of an existing Care Home and Community Centre.
MD - Application No. 03/2019/0548 - Land adjacent to Dee Cottage, Mill Street, Llangollen - Erection of two blocks of flats comprising 21 residential units; formation of access; creation of associated parking; landscaping; erection of plant room/sub-station and associated works.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, by appointment from 11 December 2019 until 1 January 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 1 January 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
CAC - application for consent to demolish buildings in a Conservation Area MD - major development
CAC - Rhif cais 02/2019/0931 - Llys Awelon, Ffordd Yr Ysgol, Rhuthun - Caniatad Ardal Gadwraeth i dymchwel rhannol Gartref Gofal a'r Ganolfan Gymunedol bresennol.
MD - Rhif cais 03/2019/0548 - Tir gyferbyn i Dee Cottage, Heol Y Felin, Llangollen - Codi dau floe o fflatiau yn cynnwys 21 o unedau preswyl; ffurfio mynediad; creu parcio cysylltiedig; tiriunio; codi ystafell / is-orsaf a gwaith cysylltiedig.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, drwy apwyntiad o 11 Rhagfyr2019 i 1 Ionawr2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 1 lonawr 2020.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
CAC - cais am ganiatad i dynu adeilad(au) i lawr mewn Ardal Gadwraeth MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1508997.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices