Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (LLANFAIR DYFFRYN CLWYD 2) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2019

Notice ID: WAR1498176

Notice effective from
11th December 2019 to 10th January 2020

sir ddinbych « denblghshlre^

HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (LLANFAIR DYFFRYN CLWYD 2) GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2019

Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 10fed Rhagfyr 2019, o dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio hyd presennol y llwybr troed a ddisgrifir yn 1) isod i linell wahanol a ddisgrifiryn 2) isod.

1) Disgrifiad o'r llwybr troed presennol Llwybr Troed Llanfair Dyffryn Clwyd 2Y rhan hwnnw o Lwybr Llanfair Dyffryn Clwyd 2 sy'n cychwyn o Ffordd Gorsaf Eyarth ar bwynt Ay map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 13086 55797 ac yn rhedeg mewn cyfeiriad ychydig yn ogledd orilewinol am oddeutu 28.8 at bwynt B ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 13057 55803. Mae'r llwybr yn parhau tua'r gogledd orllewin ar draws y cae am oddeutu 111.8 metr hyd at bwynt C ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12973 55876 fel y nodir gan linell ddu fras rhwng pwyntiau A-B-C ar y map o fewn y Gorchymyn.

Ay

2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.Bydd yn cael ei ddargyfeirio i linell wahanol yn cychwyn o Ffordd Gorsaf Eyarth at bwynt E ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 13099 55901 ac yn rhedeg mewn cyfeiriad gorllewinol am oddeutu 19.4 metr at bwynt D ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 13080 55901 yna'n mynd tua'r de orllewin am oddeutu 109.9 metr hyd at bwynt C ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12973 55876 fel y nodir gan y llinell doredig werdd rhwng y pwyntiau sydd wedi'u marcio C-D-E ar y map o fewn y Gorchymyn.

Mae copi o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn ystod oriau agor yn Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun, ac yn ystod unrhyw oriau rhesymol yn y swyddfeydd y rhai sydd wedi llofnodi isod.

Gall unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn gael eu hanfon yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych heb fod yn hwyrach na 10fed lonawr 2020. Nodwch ar ba sail y maent yn cael eu gwneud. Os na wneir sylwadau neu wrthwynebiadau o'rfath yn briodol, neu os oes unrhyw rai ohonynt yn cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Sir Ddinbych gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Lywodraeth Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu tynnu'n SI yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn. Dyddiedig: 11 Rhagfyr 2019. Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (LLANFAIR DYFFRYN CLWYD 2) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2019

The above order, made on 10th December 2019, under section 119 of the Highways Act 1980, will divert the existing length of footpath described in 1) below to a different line described in 2) below.

1) Description of existing footpath. Llanfair Dyffryn Clwyd footpath 2That part of Llanfair Dyffryn Clwyd Footpath 2 commencing from Eyarth Station Road at point A on the plan at OS Grid Reference SJ 13086 55797 and running in a slightly north westerly direction for approximately 28.8 metres to point B on the plan at OS Grid Reference SJ 13057 55803. The path continues north westerly across the field for approximately 111.8 metres to point C on the plan at OS Grid Reference SJ 12973 55876 as shown by a solid black line between the points A-B-C on the plan contained in the Order.

2) Description of new route.Which shall be diverted to a different line commencing from Eyarth Station Road at Point E on the plan at OS Grid Reference SJ 13099 55901 and runs in a westerly direction for approximately 19.4 metres to point D on the plan at OS Grid Reference SJ 13080 55901 then continuing south westerly for approximately 109.9 metres to point C on the plan at OS Grid Reference SJ 12973 55876 as shown in green dashes between the points marked C-D-E on the plan contained in the Order.

A copy of the Order and the Order plan have been placed and may be seen free of charge during opening hours at Ruthin Library, Record Street, Ruthin and at all reasonable hours at the offices of the undersigned.

Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road Ruthin Denbighshire not later than 10th January 2020. Please state the grounds on which they are made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Denbighshire County Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Government for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated: 11 December 2019 . Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.ukwww.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1498176.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices