Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Notice ID: WAR1510722

Notice effective from
18th December 2019 to 17th January 2020

sir ddinbych « denblghshlre^
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH PONT H, Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 18 Rhagfyr 2019, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Pont H, Y Rhyl, yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i chyffordd a Marsh Road i'w chyffordd a'r Ion tu nol 15 i 73 Marsh Road. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith Morrison Utility Services i osod falf dwr newydd.
Bydd arwyddion ar y llwybr amgen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 lonawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheiry gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 31 lonawr 2020.
Dyddiedig 18 Rhagfyr 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL H BRIDGE, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 18th December 2019 to make an Order prohibiting vehicles using that length of H Bridge Rhyl, in the County of Denbigh which extends from its junction with Marsh Road to its junction with the alley to the rear of 15 to 73 Marsh road. The closure is necessary to facilitate installation of a new water valve by Morrison Utility Services.
The alternative route will be signposted. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 20th January 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31st January 2020.
Dated: 18 December 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1510722.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices