Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1510744

Notice effective from
18th December 2019 to 17th January 2020

sir ddinbych « denblghshlre^

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL, Y RHYL RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 18 Rhagfyr 2019 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych.

Nid oes llwybr arall i drafnidiaeth. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnodau cau.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 lonawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 31 lonawr 2020.

Atodlen

Darnau o ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych

1) Porth y Llys; am ei hyd cyfan. 2) Bryn Llys; am ei hyd cyfan. 3) Heol y Llys; am ei hyd cyfan.

Dyddiedig 18 Rhagfyr 2019.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unmyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

VARIOUS ROADS, RHYL

NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF

THROUGH TRAFFIC ORDER

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -

SECTION 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 18th December 2019 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closures are necessary to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council Works Unit.

No alternative routes are available. Pedestrian access will be maintained throughout the periods of closure.

The Order comes into force on 20th January 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are anticipated to last approximately until 31st January 2020

Schedule

Lengths of road at Rhyl in the County of Denbigh

1) Porth y Llys; for its entire length. 2) Bryn Llys; for its entire length. 3) Heol y Llys; for its entire length

Dated: 18 December 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.ukwww.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1510744.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices