Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (EAST PARADE, RHYL) (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING)

Notice ID: WAR1510684

Notice effective from
18th December 2019 to 17th January 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Counci
GORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
(RHODFA'R DWYRAIN, Y RHYL)
(GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS,
LLWYTHO A DADLWYTHO)
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros, llwytho a dadlwytho ar unrhyw bryd, ar Rodfa'r Dwyrain, Y Rhyl yn Sir Ddinbych, ar yr ymyl palmant gogleddol o gyferbyn y gyffordd a mynediad at Pavillion Court i gyferbyn y gyffordd ag Old Golf Road.
Y rheswm dros gyfyngu traffig unffordd dros dro yw hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.
Bydd y trefniadau Lleoedd Parcio Stryd presennol sydd mewn grym ar Rodfa'r Dwyrain yn cael eu gohirio dros dro yn ystod y cyfnod o orfodaeth dim parcio dros dro.
Bydd y Gorchymyn yn ddilys am ddeunaw mis a bydd yn dod i rym ar 2 lonawr 2020, er hynny, rhagwelir y bydd y gwaith yn para tan oddeutu 28 Chwefror 2020.
Dyddiedig: 18 Rhagfyr2019.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (EAST PARADE, RHYL) (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING)
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from waiting, at any time, on East Parade, Rhyl, in the County of Denbigh, on the northerly kerbline from opposite the junction with access to Pavilion Court to opposite the junction with Old Golf Road.
The reason for the restriction is to facilitate gas mains replacement works by Wales & West Utilities.
The current Street Parking Places arrangements presently in force on East Parade will be temporarily suspended during the period of temporary no-parking enforcement.
The Order, valid for eighteen months, will come into force on 2nd January, 2020, although it is anticipated that the works will last approximately until 28th February 2020.
Dated: 18 December 2019.
18
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1510684.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices