Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT SPEED RESTRICTION (B5381 TREFNANT)

Notice ID: WAR1510752

Notice effective from
18th December 2019 to 17th January 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
CYNGOR SIR DDINBYCH
HYSBYSIAD O GYFYNGIAD CYFLYMDER
PARHAOL
(B5381 TREFNANT)
GORCHYMYN (CYFYNGIAD CYFLYMDER 40 MYA) 2019
Ar 17eg Rhagfyr 2019 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych Orchymyn dan adrannau 82(2) 83(2) 84(1) ac 84 (2) a Rhan III Atodlen 9 y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a ddaw i rym ar 23ain Rhagfyr 2019. Bydd y Gorchymyn yn gosod terfyn cyflymder 40 milltir yr awr ar hyd y ffordd a nodwyd yn yr Atodlen isod.
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, ynghyd a chynlluniau yn dangos y darnau o ffordd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud a nhw yn Llyfrgell Dinbych, Sgwar y Neuadd, Dinbych yn ystod oriau agor arferol.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y grymoedd a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag un o ofynion y Ddeddf honno neu ag un o'r offerynnau a wnaed oddi tani mewn perthynas S'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn, cyn pen chwe wythnos o 17eg Rhagfyr 2019.
ATODLEN
Darn o ffordd yn Nhrefnant yn Sir Ddinbych
Cyfyngiad Cyflymder 40 mya B5381 Allt Goch; sy'n ymestyn o ben presennol y cyfyngiad cyflymder 40mya, am bellter o 550 metr i gyfeiriad y gogledd
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT SPEED RESTRICTION (B5381 TREFNANT)
(40 MPH SPEED RESTRICTION) ORDER 2019
On 17th December 2019 Denbighshire County Council made an Order under sections 82(2) 83(2) 84(1) and 84 (2) and Part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which comes into effect on 23rd December 2019. The effect of the Order will be to impose a 40 miles per hour speed limit on the length of road specified in the Schedule below.
Copies of the Order, together with plans showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Denbigh Library, Hall Square, Denbigh during normal opening hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from 17th December 2019, apply to the High Court for this purpose.
SCHEDULE
Length of road Trefnant in the County of Denbigh
40 mph Speed Restriction
B5381 Allt Goch; which extends from the
existing end of the 40mph speed restriction, for
a distance of 550 metres in a northerly
direction.
Dated: 18 December 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Sir Ddinbych.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Dyddiedig: 18 Rhagfyr 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1510752.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices