Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL SEABANK DRIVE AND LON DYFI, PRESTATYN

Notice ID: WAR1511099

Notice effective from
18th December 2019 to 17th January 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
SEABANK DRIVE A LON DYFI, PRESTATYN
RHYBUDD O ORCHYMYN RHEOLI
TRAFFIG DROS DRO
GORCHYMYN GWAHARDDIAD AR
DRAFFIG TRWODD A THRAFFIG
UNFFORDD
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych ddim cynharach na 7 diwrnod o 4 Rhagfyr 2019 wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gosod gwaharddiad ar gerbydau a chyfyngiad traffig unffordd ar y ffyrdd a ddisgrifiryn yrAtodlen isod.
Y rheswm dros y cau / cyfyngiad yw hwyluso gwaith disodli prif bibell nwy gan Wales & West Utilities.
Bydd y llwybrau teithio eraill a nodir ar arwyddion fel y nodir yn yr Atodlen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 11 lonawr 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 17 lonawr 2020.
Atodlen
Darnau o Ffordd ym Mhrestatyn yn Sir Ddinbych
1) Gwahardd cerbydau dros dro rhag teithio ar hyd Seabank Drive; o'i chyffordd a Ceg y Ffordd hyd at ei chyffordd a Beverley Drive.

2) Gwahardd cerbydau dros dro rhag teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain ar hyd Lon Dyfi;

Llwybrau eraill:
1) Ar hyd Seabank Drive, Beverley Drive, Glan y Gors, Pen Tywyn, Glan y Gors, Victoria Park Avenue, Victoria Road a Ceg y Ffordd.

2) Ar hyd Marion Road, Victoria Road West a Ceg y Ffordd

Dyddiedig: 18 Rhagfyr 2019.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, Cyfreithiol ac AD Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL SEABANK DRIVE AND LON DYFI, PRESTATYN
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC REGULATION ORDER PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC AND ONE-WAY TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order which imposes a prohibition of vehicles and a one-way traffic restriction on the roads as described in the Schedule below.
The reason for the closure/restriction is to facilitate gas mains replacement works by Wales & West Utilities.
The signposted alternative routes will be as stated in the Schedule. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 11th January 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 17th January 2020. Schedule
Lengths of road at Prestatyn in the County of Denbigh
1) To temporarily prohibit vehicles from travelling along Seabank Drive; from its junction with Ceg y Ffordd to its junction with Beverley Drive.

2) To temporarily prohibit vehicles from travelling in a north easterly direction along Lon Dyfi;

Alternative routes:
1) Via Seabank Drive, Beverley Drive, Glan y Gors, Pen Tywyn, Glan y Gors, Victoria Park Avenue, Victoria Road and Ceg y Ffordd.

2) Via Marion Road, Victoria road West and Ceg y Ffordd

Dated: 18 December 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1511099.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices