Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1728443

Notice effective from
27th May 2020 to 26th June 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH VICTORIA PARK AVENUE, PRESTATYN HYSBYSIAD AM ORCHYMYN CYFYNGIAD TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio i gyfeiriad y de ar y darnau o'r ffordd y cyfeirir ati yn yrAtodlen isod.
Y rheswm am y cyfyngiad yw hwyluso gwaith cloddio'r droedffordd gan O'Connor Utilities Ltd i symud ac ailosod bocs cyswllt.
Bydd ffordd teithio arall wedi'u nodi yn yr Atodlen a bydd arwyddion priodol wedi eu gosod.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Mehefin 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa bynnag un fydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 5 Mehefin 2020.
Atodlen
Rhannau o Ffordd ym Mhrestatyn, yn Sir Ddinbych
Ffordd gyfyngedig: Victoria ParkAvenue Cyfeiriad teithio a waherddir: tua'r de Ffordd arall: Ar hyd Victoria Road, Bastion Road Bridge, Sandy Lane.
Dyddiedig: 27 Mai 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unmyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VICTORIA PARKAVENUE, PRESTATYN NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from travelling in a southerly direction along the length of road referred to in the Schedule below.
The reason for the restriction is to facilitate excavation in the footway to remove and replace a link box by O'Connor Utilities Ltd.
The alternative route will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.
The Order comes into force on 1st June 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 5th June 2020.
Schedule
Lengths of road at Prestatyn in the County of Denbigh
Restricted road: Victoria ParkAvenue Prohibited direction of travel: south bound Alternative route: Via Victoria Road,Bastion Road, Bridge Road, Sandy Lane.
Dated: 27 May 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1728443.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices