Search for more Public Notices in your area
Licensing

HOUSES IN MULTIPLE OCCUPATION (HMOS) AND THE HOUSING ACT 2004 PUBLIC NOTICE IN RESPECT OF ADDITIONAL LICENSING

Notice ID: WAR1804189

Notice effective from
5th August 2020 to 4th September 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

TAIAMLFEDDIANNAETH A DEDDF TAI 2004
RHYBUDD CYHOEDDUS AM Y CYNLLUN TRWYDDEDU YCHWANEGOL
Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Ddinbych ar y 28ain o Orffennaf 2020 wedi dynodi cynllun trwyddedu ychwanegol mewn perthynas a Thai Amlfeddiannaeth o fewn wardiau etholiadol Dinbych, Llangollen, Prestatyn a Rhyl. Gelwir y cynllun hwn yn Gynllun Trwyddedu Ychwanegol (Tai Amlfeddiannaeth) Cyngor Sir Ddinbych 2020 ("Y Cynllun"). Mae'r dynodiad yn unol a Rheoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth a Thai Eraill (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2006.
HOUSES IN MULTIPLE OCCUPATION (HMOS) AND THE HOUSING ACT 2004 PUBLIC NOTICE IN RESPECT OF ADDITIONAL LICENSING
Notice is hereby given that Denbighshire County Council has on the 28th day of July 2020 designated an Additional Licensing Scheme in respect of Houses in Multiple Occupation covering the electoral wards of Denbigh, Llangollen, Prestatyn and Rhyl. The scheme will be known as the Denbighshire County Council Additional Licensing (Houses in Multiple Occupation) Scheme 2020 ("The Scheme"). The designation is in accordance with the Licensing and Management of Houses in Multiple Occupation and Other Houses (Miscellaneous Provisions) (Wales) Regulations 2006.
This Scheme to which the designation applies has General Approval of the Welsh Government under the Housing Act 2004 (Additional HMO Licensing Wales) General Approval 2007 of which came into force on 13th March 2007. Accordingly, by virtue of Section 58 subsections (1) (b) and (7) the designation need not be confirmed and will come into effect on a date specified in the Designation.
The Scheme will work in conjunction with the Local Authority's Mandatory Licensing of Houses in Multiple Occupation Scheme which came into force on 30th June 2006. The Scheme will be effective from 1st December 2020 and unless revoked beforehand or extended will cease to have effect on 30th November 2025.
The Scheme shall be applied to all Houses in Multiple Occupation (HMOs) within the areas described above and will include properties that meet all of the criteria, within either one of the following two categories:
a) Any type of HMO as defined by Section 254 of the Housing Act 2004 which does not fall within the mandatory licensing scheme, occupied by three or more persons, forming two or more households

b) HMO properties which are defined within the scope of Section 257 of the Housing Act 2004; HMO's created by converting buildings into flats, but do not meet the 1991 Building Regulations and they have not been subsequently brought up to the relevant standards.

The Scheme shall not be applied to those properties exempted by relevant sections of the Act and those already licenced under the Mandatory Licensing of Houses in Multiple Occupation Scheme.
All landlords who own a property that fall under either one of the above criteria will have to apply for a licence. Fees and Conditions will be applicable to the Scheme. Failure to apply for a licence where required is an offence under Section 72 of the Housing Act 2004. A person who commits an offence is liable on summary conviction to an unlimited fine.
Mae'r Cynllun y mae'r dynodiad yn berthnasol iddo wedi cael Cymeradwyaeth Cyffredinol Llywodraeth Cymru o dan Ddeddf Tai 2004
C
rwyddedu Ychwanegol Tai Amlfeddiannaeth ymru) Cymeradwyaeth Cyffredinol 2007 a ddaeth i rym 13eg Mawrth 2007. Felly, yn rhinwedd Adran 58 isadrannau (1) (b) a (7) nid oes angen cadarnhau'r dynodiad a daw i rym arddyddiad sydd wedi'i nodi yn y Dynodiad.
Bydd y Cynllun yn gweithio ynghyd a Chynllun Trwyddedu Gorfodol Tai Amlfeddiannaeth yr Awdurdod Lleol a ddaeth i rym ar 30 Mehefin 2006. Daw'r Cynllun i rym ar 1af Rhagfyr 2020 ac os na fydd wedi'i ddiddymu cyn hynny neu ei ymestyn fe ddaw i ben ar 30ain Tachwedd 2025.
Mae'r Cynllun yn cynnwys yr holl Dai Amlfeddiannaeth yn yr ardal sydd wedi'i nodi uchod ac y bydd yn cynnwys tai sy'n cwrdd a'r holl feini prawf o fewn y naill neu'r Hall o'r ddau gategori canlynol:
a) Unrhyw fath o Dy Amlfeddiannaeth a ddiffinnirgan Adran 254 o Ddeddf Tai 2004 nad yw'r cynllun trwyddedu gorfodol yn gymwys iddo, a feddiannir gan dri neu fwy o bobl sydd wedi'u rhannu'n ddwy aelwyd neu fwy.

b) Tai Amlfeddiannaeth a ddiffinnir o fewn cwmpas Adran 257 Ddeddf Tai 2004; Tai Amlfeddiannaeth a grewyd trwy addasu adeiladau'n fflatiau, ond nad ydynt yn cwrdd a Rheoliadau Adeiladu 1991 ac sydd heb eu gwella'n unol a'r safonau perthnasol ers hynny.

Ni fydd y Cynllun yn cynnwys Tai Amlfeddiannaeth sydd wedi'u heithrio gan adrannau perthnasol o'r Ddeddf a'r rhai sydd eisoes wedi'u trwyddedu dan y Cynllun Trwyddedu Gorfodol Tai Amlfeddiannaeth.
Dylai pob landlord sydd yn berchennog ag eiddo yn yr ardal sydd wedi'i henwi ac sydd yn disgyn o fewn un o'r meini prawf uchod gwneud cais am drwydded. Codir Ffioedd ac Amodau i gyd fynd a'r Cynllun. Bydd methiant i wneud cais am drwydded pan fo angen yn drosedd o dan Adran 72 o Ddeddf Tai 2004. Mae person sy'n cyflawni tramgwydd yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy ddiderfyn.
Dylai pob perchennog, landlord neu asiant eiddo yn yr ardal sydd wedi'i henwi, ofyn cyngor yr Awdurdod Lleol ynglyn a Thrwyddedu Tai Amlfeddiannaeth.
Er mwyn i gais gael ei ystyried, rhaid darparu manylion rhagnodedig a'r tai gofynnol.
Dylai pob perchennog, landlord neu asiant yn yr ardal sydd wedi'i henwi, ofyn cyngor yr Awdurdod Lleol ynglyn a Thrwyddedu Tai Amlfeddiannaeth.
Er mwyn i gais gael ei ystyried, rhaid darparu manylion rhagnodedig a'r tai gofynnol. Mae ffurflenni gais ar gael o:
Gwarchod Y Cyhoedd (Gorfodaeth Tai) Cyngor Sir Ddinbych Caledfryn, Ffordd Y Ffair, Dinbych
Sir Ddinbych, LL16 3RJ
Neu, anfonwch e?bost at:

envhealth@denbighshire.gov.uk


I gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Trwyddedu Ychwanegol gan gynnwys ffioedd ac amodau trwyddedu agorwch

www.sirddinbych.gov.uk

neu cysylltwch a Gwarchod Y Cyhoedd (Gorfodaeth Tai) ar y rhif ffon 01824 706389.
All owners, landlords or agents of properties within the designated area should seek advice from the Local Authority regarding Licensing of Houses in Multiple Occupation.
For an application to be considered, it must provide prescribed particulars and it must be accompanied by the requisite fee.
Application forms may be requested from:
Public Protection (Housing Enforcement) Denbighshire County Council Caledfryn, Smithfield Road Denbigh
Denbighshire, LL16 3RJ
Alternatively, you may email:

envhealth@denbighshire.gov.uk


Further information on the Additional Licensing Scheme, including fees and licensing conditions can be found on Denbighshire's website

www.denbighshire.gov.uk

or can be obtained by contacting Public Protection (Housing Enforcement) on 01824 706389.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1804189.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices