Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0434553

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018


RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 01/2017/11 73 - Co-Operative, 26 Stryd Fawr, Dinbych - Tynnu adeilad allanol i gefn a gosod peiriannau mecanyddol newydd. Drysau diogelwch metel newydd i'r drycniad blaen a newidiadau lliw i fframiau blaen y siop (cais Adeilad Rhestredig).
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 01/2017/1173 - Co-Operative, 26 High Street, Denbigh - Removal or outbuilding to rear and installation of new mechanical pram. New metal security door to front elevation and colour changes to the shopfront frames (Listed Building application).
pram.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 10 lonawr 2018 tan 31 lonawr 2018 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 31 lonawr 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr. {You may inspect the above applications and lall plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 10 January 2018 until 31 January 2018 or on our website: www.denbighshire.gov.uk/planning. If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 31 January 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. I/Ve welcome correspondence in Welsh. There Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth will be no delay in responding to a dderbyniwyd yn Gymraeg. correspondence received in Welsh.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Application types:
LB - application for listed building consent
application for listed building consent
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62, Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0434553.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices