Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH NO. 12 RUTHIN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA0434551

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 12 RHUTHUN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Corchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerddwr rhag defnyddio LlwybrTroed Cyhoeddus Rhif 12 yng Nghymuned Rhuthun sy n mynd o Ffordd Rhuthun i'r dwyrain tuag at y Clwb Pel-droed am bellter o oddeutu 382 metr.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Wynne Construction ledu'r llwybr troed cyhoeddus presennol 3 metr. Nid oes llwybr arall ar gael.
Bydd y Corchymyn yn dod i rym ar 1 5 lonawr 2018 am gyfnod o 6 mis, ond rhagwelir y cwblheiry gwaith mewn tua 3 wythnos.
Dyddiedig: 10 lonawr 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth
a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH NO. 12 RUTHIN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order which prohibits any pedestrian from proceeding along that length of Public Footpath No. 12 in the Community of Ruthin which runs from Ruthin Road ana travels in an easterly direction towards the Football Club for a distance of approximately 382 metres.
The reason for the closure is to facilitate widening of the existing public footpath to 3 metres by Wynne Construction. There is no alternative route available.
The Order will come into force on 1 5th January 2018 and will last for a period of 6 months although it is anticipated the works will last approximately 3 weeks.
Dated: 10 January 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0434551.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices