Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0453529

Notice effective from
24th January 2018 to 23rd February 2018

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 02/2018/0003 - 9 & 9A Stryd Y Castell, Ruthin - Addasiadau ac estyniad i'r annedd (Cais Adeilad Rhestredig).
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 02/201 8/0003 - 9 & 9A Castle Street, Ruthin - Alterations and extension to dwelling (Listed Building Application).
MD/PF - Application No. 23/2017/1218 -Bryn Morfydd, Llanrhaeadr, Denbigh Demolition of existing hotel buildings and construction of a new 39 bedroom hotel; revisions to layout of commenced 42 unit holiday lodge park to accommodate a total of 58 lodges, extension of the holiday lodge park involving use of 3 parcels of land for the siting of 33 additional lodges (making a total of 91 lodges); and associated works including new and altered vehicular accesses, highway works, passing places, drainage, retaining structures, bat mitigation building, provision of recreational areas and landscaping.
MD/PF - Rhif cais 23/2017/1218 - Bryn Morfydd, Llanrhaeadr, Dinbych - Dymchwel adeiladau gwesty presennol ac adeiladu gwesty 39 ystafell wely newydd; adolygiad i gynllun pare gaban gwyliau 42 uned sydd wedi eyenwyn i ddarparu ar gyfer cyfanswm o 58 o gabanau; estyn y pare gaban gwyliau sy'n cynnwys defnyddio 3 parsel o dir ar gyfer lleoli 33 llety ychwanegol (gan wneud cyfanswm o 91 o gabanau); a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mynedfeydd cerbydol newydd ac wedi'u haddasu, gwaith priffyrdd, mannau pasio, draenio, strwythurau gynnal, adeilad lliniaru ystlumod, darparu ardaloedd hamdden a thirlunio.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 24 lonawr 2018 tan 14 Chwefror 2018 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 14 Chwefror 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaetri a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth " a dderbyniwyd yn Gymraeg.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 24 January 2018 until 14 February 2018 or on our website: www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 14 February 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0453529.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices