Search for more Public Notices in your area
Planning

(VARIOUS ROADS RUTHIN - A525 AND RUTHIN NORTH LINK ROAD) (GLASDIR SCHOOL AND RUTHIN LIVESTOCK MARKET) (PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING AT ANY TIME) ORDER 2018

Notice ID: NWA0530609

Notice effective from
14th March 2018 to 13th April 2018

County Council
GORCHYMYN CYNGOR SIR DDINBYCH
(AMRYW FFYRDD RHUTHUN - A525 A FFORDD GYSWLLT Y
GOGLEDD RHUTHUN)
(YSGOL GLASDIR A MARCHNAD DA BYW RHUTHUN) GORCHYMYN GWAHARDDIAD AR AROS, LLWYTHO A DADLWYTHO AR UNRHYW ADEG 2018
Ar 13 Mawrth 2018, gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod dan Adrannau 1 (1), 2(1) i (3) a 4(2) a Rhan III Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a'r holl bwerau galluogi eraill, i gyflwyno gwaharddiad ar gerbydau rhag aros, llwytho na dadlwytho ar unrhyw adeg ar y rhannau o'r ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlenni isod.
Fe ddarperlr elthrladau yn y Gorchymyn I ganlatau aros ar y rhannau o'r ffyrdd y cyfeirir atynt yn Atodlen 1 a 2 at ddibenion gollwng, casglu, gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati, ac yn Atodlen 2 hefyd ar gyfer llwytho a dadlwytho.
Darperir eithriadau hefyd yn y Gorchymyn i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Dlsg Parclo I Bobl Anabl aros ar y rhannau o'r ffyrdd a nodir yn Atodlen 2 am gyfnod hyd at 3 awr (wedi'i wahanu gan gyfnod o 1 awr, o leiaf, ers cyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn, a ddaw i rym ar 19 Mawrth 2018, ynghyd a map yn dangos y rhannau o'r ffyrdd y mae'r Gorchymyn yn cyfeirio atynt, yn Llyfrgell Rhuthun ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn ystod oriau swyddfa arferol.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheolelddlo Traffig y Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurflwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw, cyn pen chwe wythnos o 13 Mawrth 2018.
Rhannau o Ffvrdd vn Rhuthun vn Sir Ddinbvch ATODLEN1
Dim Aroa. Llwvtho na Dadlwvtho ar Unrhvw Adea
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
(VARIOUS ROADS RUTHIN - A525 AND RUTHIN NORTH LINK ROAD) (GLASDIR SCHOOL AND RUTHIN LIVESTOCK MARKET) (PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING AT ANY TIME) ORDER 2018
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
On 13th March 2018 Denbighshire County Council made the above-named Order under Sections 1 (1), 2(1) to (3) and 4(2) and Part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, and all other enabling powers the effect of which is to introduce prohibition of waiting, loading and unloading of vehicles at any time on the lengths of roads as referred to In the Schedules below. Exceptions are provided in the Order to permit waiting in the lengths of road referred to in Schedules 1 and 2 for the purposes of alighting, boarding, and works of maintenance, repair and the like, and in Schedule 2 also for loading and unloading.
Exceptions are also provided in the Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait on the lengths of road specified in Schedule 2 for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day). A copy of the Order, which will come into operation on 19th March 2018, and a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined during office hours at Ruthin Library, and at the offices of the undersigned.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any Instrument made under It, has not been compiled with In relation to the Order, you may, within six weeks from 13th March 2018 apply to the High Court for this purpose.
Lengths of Road at Ruthin in the County of Denbigh SCHEDULE 1. No Waiting Loading and Unloading At Any Time
Cyf I EnwV Stryd
I
Ochr
Ueoliad
Ref
Street Name
Side
Location
1.01
Ruthin North Link Road
Both
From a point 58m south west of the extended south west kerbline of the Unnamed Access Road to New School for a distance of 112m in a north easterly direction.
1.02
Unnamed Access Road to the New School
North East
From the extended south east kerbline of Ruthin North Link Road for a distance of 160m in a south easterly direction.
1.03
Unnamed Access Road to the New School
South West
From the extended south east kerbline of Ruthin North Link Road for a distance of 165m in a south easterly direction.
1.04
Stryd y Wennol
Both
From the extended south east kerbline of Ruthin North Link Road for a distance of 41m in a south easterly direction.
1.05
Unnamed Access Road to the New School Car Park
Both
From the extended south west kerbline of the Unnamed Access Road to the New School for a distance of 10m in a south westerly direction.
SCHEDULE 2 No Wartina At Anv Time
Ref
Street Name
Side
Location
2.01
A525
North East
From a point 10m north west of the extended north west kerbline of Lon Cae Bricks in a south easterly direction to its junction with Ruthin North Link Road.
2.02
A525
North East
From its junction with Ruthin North Link Road in a south easterly direction to a point 25m south east of its junction with Maes Hafod.
2.03
A525
SouthWest
From a point 10m north west of the extended north west kerbline of Lon Cae Bricks in a south easterly direction to a point 25m south east of its junction with Maes Hafod.
2.04
Ruthin North Link Road
Both
From its junction with the A525 in an easterly direction to a point 58m south west of the extended south west kerbline of the Unnamed Access Road to the New School.
2.05
Ruthin North Link Road
Both
From a point 54m north east of the extended south west kerbline of the Unnamed Access Road to the New School to a point 63m north east of the extended south west kerbline of Stryd y Wennol.
2.06
Unnamed Access Road to Livestock Market
Both
From the extended north kerbline of Ruthin North Link Road for a distance of 54m in a northerly direction.
2.07
Unnamed Spur Off Ruthin North Link Road Roundabout (opposite Stryd y Wennol)
Both
From the extended north west kerbline of Ruthin North Link Road for a distance of 10m in a north westerly direction.
1.01 Ffbrdd Gyswllt y Gogledd Rhuthun
Yddwy
O bwynt 58 metr i'r de-orllewin o ymyl palmant de-orllewinol estynedig y Ffbrdd Fynediad Ddienw i'r Ysgol Newydd am bellter o 112 metr i gyfeiriad y gogledd-
ddwyrain.
1.02
Ffbrdd Fynediad Ddienw i'r Ysgol Newydd
Y gogledd-ddwyrain
O ymyl palmant de-ddwyreiniol estynedig Ffbrdd Gyswllt y Gogledd Rhuthun am bellter o 160 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.
1.03
Ffbrdd Fynediad Ddienw i'r Ysgol Newydd
Yde-orllewin
O ymyl palmant de-ddwyreiniol estynedig Ffbrdd Gyswllt y Gogledd Rhuthun am bellter o 165 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.
1.04
Stryd y Wennol
Yddwy
O ymyl palmant de-ddwyreiniol estynedig Ffbrdd Gyswllt y Gogledd Rhuthun am bellter o 41 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.
1.05
Ffbrdd Fynediad Ddienw i Faes Parcio yr Ysgol Newydd
Yddwy
O ymyl palmant de-orllewinol estynedig y Ffordd Fynediad Ddienw i'r Ysgol Newydd am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de-orllewin.
ATODLEN 2 Dim Aros ar Unrhvw Adea
Cyf
EnwV Stryd
Ochr
Ueoliad
2.01
A525
Y gogledd-ddwyrain
O bwynt 10 metr i'r gogledd-orllewin o ymyl palmant gogledd-orllewinol estynedig LQn Cae Brics i gyfeiriad y de-ddwyrain at ei chyffbrdd a Ffbrdd Gyswllt y Gogledd Rhuthun.
2.02
A525
Y gogledd-ddwyrain
O'i chyffordd a Ffbrdd Gyswllt y Gogledd Rhuthun i gyfeiriad y de-ddwyrain at bwynt 25 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Maes Hafod.
2.03
A525
Yde-orllewin
O bwynt 10 metr i'r gogledd-orllewin o ymyl palmant gogledd-orllewinol estynedig Lon Cae Brics i gyfeiriad y de-ddwyrain at bwynt 25 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffbrdd a Maes Hafod.
2.04 Ffordd Gyswllt y Gogledd Rhuthun
Yddwy
O'i chyffordd S'r A525 i gyfeiriad y dwyrain at bwynt 58 metr i'r de-orllewin o ymyl palmant de-orllewinol estynedig y Ffordd Fynediad Ddienw i'r Ysgol Newydd.
2.05
Ffbrdd Gyswllt y Gogledd Rhuthun
Yddwy
O bwynt 54 metr i'r gogledd-ddwyrain o ymyl palmant de-orllewinol estynedig y Ffordd Fynediad Ddienw i'r Ysgol Newydd at bwynt 63m i'r gogledd-ddwyrain o ymyl palmant de-orllewinol estynedig Stryd y Wennol.
2.06
Ffbrdd Fynediad Ddienw i'r Farchnad Da Byw
Yddwy
O ymyl palmant gogleddol estynedig Ffordd Gyswllt y Gogledd Rhuthun am bellter o 54 metr i gyfeiriad y gogledd.
2.07
Darn o Ffbrdd Dienw oddi ar Gylchfan Ffbrdd Gyswllt y Gogledd Rhuthun (gyferbyn 1 Stryd y Wennol)
y
Yddwy
O ymyl palmant gogledd-orllewinol estynedig Ffordd Gyswllt y Gogledd Rhuthun am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.
Dyddlad 14 Mawrth 2018
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych. LL15 1YN (SBH/DCC028105) Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb I ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Dated 14th March 2018
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire. LL15 1YN (SBH/DCC028105)
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0530609.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices