Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION

Notice ID: NWA0621371

Notice effective from
16th May 2018 to 15th June 2018

Fenbiqhshire County Council
GORCHYMYN CYNGORSIR DDINBYCH RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL
(B542? A PHARC TY'N LLAN, LLANDYRNOG) (GWAHARDD AROS) 2018. DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
Ar 1 5 Mai 2018 roedd Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud y Corchymyn uchod o dan Adrannau 1 (1) a (2), 2 (1) i (3), a 4(2) a (3) o'r Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnodau y cyfeirir atynt ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod:-
Fe ddarperir eithriadau yn y Gorchymyn yn caniat.au aros at ddibenion mynd mewn ac allan o gerbyd, byrddio, llwytno a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.
Mae eithriadau yn y Gorchymyn hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl i aros ar y darnau ffordd a nodir yn y Gorchymyn am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gain ei wahanu gan gyfnod o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cefbyd aryr un diwrnod).
Gel I i r archwilio copi o'r Gorchymyn a ddaw i rym ar 21 Mai 2018, a map sy'n dangos y darnau ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt yn Llyfrgell Dinbych, Sgwar y Neuadd, Dinbych, hefyd yn swyddfeydd y rhai sydd wedi llofnodi isod yn ystod oriau agor arferol.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw, cyn pen chwe wythnos o 15 Mai 2018.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn Llandyrnog yn Sir Ddinbych. Dim Aros ar Unrhyw Adeg
B5429
Ochr Orllewinol:-
1.1 O bwynt 10m i'r gogledd o ymyl gogleddol y palmant a ragwelir o Bare Ty'n Llan am bellter o 36m metr i gyfeiriad y de.


Pare Ty'n Llan Y Ddwy Ochr :-
1.2 0 ymyl palmant gorllewinol y B5429 am bellter o 5m i gyfeiriad y gorllewin. Dyddiedig: 16 Mai 2018.


Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION
[B5429 AND PARC TYN LLAN, LLANDYRNOG) (PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2018. ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
On 1 5th May 201 8 Denbighshire County Council made the above-named Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule to this notice:-
Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions are also provided in the Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait on the said lengths of roads specified in tne Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
A copy of the Order, which will come into operation on 21 st May 2018, and a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Denbigh Library, Hall Square, Denbigh, also at the offices of the undersigned during normal opening hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 1 5th May 2018 apply to the High Court for this purpose.
Schedule
Lengths of Road at Llandyrnog in the County of Denbigh. No Waiting at Any Time
B5429
West Side :-
1.1 From a point 10m north of the projected northerly kerbline of Pare Ty'n Liar for a distance of 36m in a southerly direction.


Pare Ty'n Llan Both Sides :-
1.2 From the projected westerly kerbline of the B5429 for a distance of 5m in a westerly direction.


Dated: 16 May 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0621371.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices