Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0632052

Notice effective from
23rd May 2018 to 22nd June 2018

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 47/201 8/0424 - Plasse Farm, Cwm, Y Rhyl - Gosod ffenestri nevyydd i'r drychiad blaen (cais Adeilad Rhestredig).
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 23 Mai 201 8 tan 13 Mehefin 2018 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 47/2018/0424 - Plasse Farm, Cwm, Rhyl - Installation of replacement windows to front elevation (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 23 Mai 2018 until 13 June 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.

If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 13 June 2018.

It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types: LB - application for listed building consent
Os dymunwch wneud sylwadau am ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 13 Mehefin 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y| cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn GymraegJ Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaetn a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais: LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0632052.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices