Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (BRYNEGLWYS 19)

Notice ID: NWA0659208

Notice effective from
13th June 2018 to 13th July 2018

sir ddinbych denbiqhshire County Council


HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (BRYNEGLWYS 19)
GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2018
Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 12 Mehefin 2018, o dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio hyd presennol y llwybr troed a ddisgrifir yn 1) isod i linell wahanol a ddisgrifiryn 2) isod.
1) Disgrifiad o'r llwybr troed presennol.


Rhan o Lwybr Troed 19 Bryneglwys sydd yn dechrau o bwynt Aar gynllun y Corchymyn sydd yn ffurfio rhan o'r Corchymyn hwn ("Cynllun y Corchymyn) (SJ 1421 4746) gan barhau i gyfeiriad y gogledd orllewin sydd yn rhedeg gyfochrog i'r eiddo a elwir yn 'Min Aber' am tua 72.5 metr at bwynt B ar gynllun y Corchymyn (SJ 1417 4752) gan barhau i gyfeiriad y gogledd orllewin ar draws caeau am tua 195 metr at bwynt C ar gynllun y Gorchymyn (SJ 1406 4768) yna i gyfeiriad gogledd ddwyrain cyffredinof trwy adeiladau fferm am tua 87 metr at bwynt D ar gynllun y Gorchymyn (SJ 1406 4776) fel y dangosir gan linell ddu soled rhwng pwyntiau A-B-C-D ary cynllun yn y Gorchymyn hwn.
2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.


Bydd yn cael ei wyro i linell wahanol sydd yn dechrau o bwynt E ar gynllun y Gorchymyn (SJ 1424 4748) ac yn parhau i gyfeiriaa gogledd ddwyrain cyffredinol ac yna i gyfeiriad y gogledd orllewin ar draws caeau am tua 307 metr i bwynt F ar gynllun y Gorcnymyn (SJ 1410 4774) fel y dangosir gan linell doredig werdd rhwng y pwyntiau sydd wedi'u marcio E-F ar y cynllun yn y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn a chynllun y Gorchymyn wedi'u gosod a gellir eu gweld am ddim, yn ystod oriau agor yn Siop Un Alwad Corwen, Heol Llundain, Corwen ac yn ystod oriau rhesymol yn swyddfeydd yr unigolyn sydd wedi arwyddo isod.
Call unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn gael eu hanfon yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych heb fod yn hwyrach na 13 Gorffennaf 2018. Nodwch ar ba sail y maent yn cael eu gwneud. Os na wneir sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os oes unrhyw rai ohonynt yn cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Sir Ddinbych gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Lywodraeth Cymru i w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu tynnu'n 61 yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig: 13 Mehefin 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Cymraeg.
NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (BRYNEGLWYS 19)
PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2018
The above order, made on 12th June 2018, under Section 119 of the Highways Act 1980, will divert the existing length of footpath described in 1) below to a different line described in 2) below.
1) Description of existing footpath.


That part of Bryneglwys Footpath 19 commencing from point A on the Order plan forming part of this Order f'the Order Plan") (SJ 1421 4746) continuing in a north westerly direction running parallel to the property known as 'Min Aber' for approximately 72.5 metres to point B on the Order plan (SJ 1417 4752) continuing north westerly across fields for approximately 195 metres to point C on the Order plan (SJ 1406 4768) then in a generally north easterly direction through the farm buildings for approximately 87 metres to point D on the Order plan (SJ 1406 4776) as shown by a solid black line between the points A-B-C-D on the plan contained in the Order.
2) Description of new route.


Which shall be diverted to a different line commencing at point E on the Order plan (SJ 1424 4748) and continuing in a generally north easterly then north westerly direction across the field for approximately 307 metres to point F on the Order plan (SJ 1410 4774) as shown in green dashes between the points marked E-F on the plan contained in the Order.
A copy of the Order and the Order plan have been placed and may be seen free of charge during opening hours at Corwen One Stop Shop, London Road, Corwen and at all reasonable hours at the offices of the undersigned.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road Ruthin Denbighshire not later than 13th July 2018. Please state the grounds on which they are made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Denbighshire County Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Government for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 13 June 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0659208.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices