Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA0683984

Notice effective from
27th June 2018 to 27th July 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
JOHN STREET A MAUDE STREET, Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Corchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 27 Mehefin 2018 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darnau hynny o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau y ffordd er mwyn hwyluso gwaith atgyweirio carthffosydd gan Morrison Utilities.
Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion fel y nodir yn yr Atodlen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyrnod cau.
Daw'r Corchymyn i rym ar 16 Corffennaf 2018 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para oddeutu S diwrnod.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych 1) John Street, yn dechrau oddeutu 65 metr o'i chyffordd a Ffordd Wellington i

if
iriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 25 metr.
Maude Street; o'i chyffordd gydajohn Street i gyfeiriad y de orllewin am bellter

o oddeutu 1 5 metr.
Llwybrau eraill
1) Ar hyd John Street Aquarium Street, River Street a Ffordd Wellington.

2) Tua'r gogledd - ar hyd Maude Street; River Street a Ffordd Wellington. Tua'r de - ar hyd Maude Street; River Street a Ffordd Wellington.

Dyddiedig: 27 Mehefin 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Cwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Cymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth
a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
JOHN STREET AND MAUDE STREET, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 27th June 2018 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate sewer repairs by Morrison Utility Services.
The signposted alternative route will be as stated in the Schedule. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force onl 6th July 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately 5 days.
Schedule
Lengths of road at Rhyl in the County of Denbighshire
1) John Street; commencing 65 metres from its junction with Wellington Road in a north westerly direction for a distance of approximately 25 metres

2) Maude Street; from its junction with John Street in a south westerly direction for a distance of approximately 15 metres

Alternative routes
1) Via John Street, Aquarium Street, River Street, and Wellington Road.

2) Northbound - via Maude Street; River Street and Wellington Road. South bound - via Maude Street, River Street and Wellington Roaa

Dated: 27 June 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0683984.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices