Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD PONTCILAN, LLANDRILLO

Notice ID: NWA0683961

Notice effective from
4th July 2018 to 3rd August 2018

Denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DOSBARTH III, PONTCILAN, LLANDRILLO
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ymhen dim llai na 7 diwrnod wedi 4 Corffennaf 2018, gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o'r ffordd Dosbarth III a elwir yn ffordd Branas Uchaf sy'n gwasanaethu Pont Cilan, Llandrillo yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd a'r B4401 i gyfeiriad y gogledd orllewin am bellter o oddeutu 832 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw i Bont Cilan gan Ad ran Pontydd - Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddbostio drwy gyffordd Pen y Geulan i Branas Lodge, Pen y Ceulan i flwch GPO, blwch GPO i bentref Cynwyd, ffordd Llandrillo, B4401 Stryd Fawr Llandrillo i Bont yr Hendwr, B4401 Llandrillo i ffin sirol. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Gorffennaf 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynnaraf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 15 Medi 2018.
Dyddiedig: 4 Gorffennaf 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CLASS III ROAD PONTCILAN, LLANDRILLO
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 4th July 2018 to make an Order prohibiting vehicles using that length of class III road known as Branas Uchaf road which serves Pont Cilan, Llandrillo in the County of Denbigh which extends from its Junction with B4401 in a north westerly direction for a distance of approximately 832 metres. The closure is necessary to facilitate maintenance works to Pont Cilan by Denbighshire County council - Bridges Section.
The signposted alternative route will be via Pen y Geulan to Branas Lodge junction, Pen y Geulan to GPO box, GPO box to Cynwyd village, Llandrillo road, B4401 Llandrillo high Street to Pont yr Hendwr, B4401 Llandrillo to county boundary. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 23rd July 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 1 5th September 2018.
Dated: 4 July 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0683961.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices