Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH GREEN LANE, CORWEN

Notice ID: NWA0726307

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH GREEN LANE, CORWEN
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn, sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhaq teithio ar hyd y darn hwnnw o Green Lane, Corwen yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o gyfforda y Canolfan Hamdden i Green Lane am bellter o tua 85 metr i gyfeiriad y de. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith Wales and West Utilities i osod gwasanaeth nwy newydd.
Y llwybr amgen wedi'i arwyddo fydd drwy gyffordd y ganolfan hamdden i Green Lane B5437 Ffordd Carrog, A5104, A494 a'r A5. Bydd mynediaa i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 30 Gorffennaf 2018, am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y bydd y gwaitn wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua3Awst2018.
Dyddiedig: 25 Gorffennaf 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GREEN LANE, CORWEN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Green Lane, Corwen the County of Denbigh which extends from its junction with Leisure centre junction to Green Lane in a southerly direction for a distance of approximately 85 metres. The closure is necessary to facilitate laying of a new gas service by Wales & West Utilities.
The signposted alternative route will be via leisure centre junction to Green Lane B5437 Carrog Road, A5104, A494 and A5. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 30th July 2018, for an eighteen month period or until the completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 3rd August 2018.
Dated: 25 July 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0726307.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices