Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR SIR DDINBYCH (STRYD Y CAPEL A FFYRDD CYFAGOS, LLANGOLLEN)

Notice ID: NWA0717678

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018

sir ddinbych denbighshireS Counry Council
CYNGOR SIR DDINBYCH
(STRYD Y CAPEL A FFYRDD CYFAGOS, LLANGOLLEN)
GORCHYMYN (GWAHARDDIAD AR AROS, LLWYTHO A DADLWYTHO AR UNRHYW AMSER) 201 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984_
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adra nau 1(1), 2(1) i (3), 4(2), a Rhan III a Rhan IV o Atodlen 9, Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984, a'r holl bwerau galluogi eraill i gyflwyno gwaharddiad ar aros, llwytho a dadlwytho cerbydau ar y darnau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.
Bydd eithriadau yn cael eu darparu yn y Gorchymyn arfaethedig yn caniatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen i bwrpas mynd i mewn ac allan o gerbydau, a gwaith cynnal a chadw, atgyweirio acyn y blaen.
Bydd y Gorchmynion, a restrir isod ac a wnaed yn flaenorol gan Gyngor Sir Ddinbych, yn cael eu diddymu i'r graddau eu bod yn ymwneud a'r darnau ffyrdd y cyfeirir atynt yn y Gorchymyn isod. Ym mhob ffordd arall, bydd y Gorchmynion yn aros yr un fath.
Gorchymyn Cydgrynhoi (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Lleoedd Parcio ar y Stryd) Cyngor Sir Ddinbych 2004
Gorchymyn (Gwahanol Strydoedd, Llangollen) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Lleoedd Parcio ar y Stryd) Cyngor Sir Ddinbych 2007
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig a map sy'n dangos y darnau o ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn yn ystod oriau swyddfa arferol yn Llyfrgell Llangollen ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod.
Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ erbyn dim hwyrach na 24 Awst 2018. Dylech gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad a dylid nodi y gall y Cyngor roi ystyriaeth i'r holl sylwadau sy'n cael eu derbyn yng ngwydd y cyhoedd a gallai sylwedd unrhyw sylwadau ynghyd ag enw a chyfeiriad y person sy'n gwneud y sylwadau hynny fod ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio.
ATODLEN
Darnau o Ffordd yn Llangollen yn Sir Ddinbych Dim Aros, Llwytho na Dadlwytho ar Unrhyw Adeg
Cyfeirnod
Enw'r Stryd
Ochr
Lleoliad
1.01
Stryd y Bont
Gogleddol
O bwynt 9m gogledd orllewin ar hyd y palmant o Stryd y Capel i'w gyffordd gyda Stryd y Capel.
1.02
Stryd y Bont
De
O ymyl palmant gogledd orllewin Stryd y Capel am bellter o 9m i gyfeiriad y gogledd orllewin.
1.03
Stryd yr Eglwys
Gogleddol
O'i gyffordd gyda stryd y capel i bwynt 4m i'r de ddwyrain o linell adeilad i'r de ddwyrain o Stryd y Capel.
1.04
Stryd yr Eglwys
De
O'r llinell adeilad de ddwyreiniol o Stryd y Capel am bellter o 5m mewn cyfeiriad de ddwyreiniol.
1.05
Stryd y Capel
Gorllewin
O ymyl pafin de-orllewinol o Stryd y Bont am bellter o 16m i gyfeiriad y de orllewin.
Dyddiedig 25 Gorffennaf 2018
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych. LL151YN (SBH/DCC028900)
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
(CHAPEL STREET AND ADJOINING ROADS, LLANGOLLEN)
(PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING AT ANY TIME) ORDER 201 ROADTRAFFICREGULATIONACT1984
Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1), 2(1) to (3), 4(2), and Part III and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, and all other enabling powers the effect of which will be to introduce prohibition of waiting, loading and unloading of vehicles at any time on the lengths of roads as referred to in the Schedules below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, and works of maintenance, repair and the like.
The Orders listed below previously made by Denbighshire County Council are proposed to be revoked in so far as they relate to the lengths of road referred to in the Schedule below. In all other respects the Orders will remain unchanged.
The Denbighshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Consolidation Order 2004
The Denbighshire County Council (Various Streets, Llangollen) (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Order 2007
A copy of the proposed Order and a map showing the lengths of roads to which the proposals relate, and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined during normal office hours at Llangollen Library, and at the offices of the undersigned.
Any person wishing to object to the proposed Order should send a written statement of objection, stating the grounds on which they are made, to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 24th August 2018. Please include name and address details and note that all representations received may be considered in public by the Council and that the substance of any representation together with the name and address of the person making it could become available for public inspection.
SCHEDULE
Lengths of Road at Llangollen in the County of Denbigh No Waiting Loading and Unloading At Any Time
Ref.
Street Name
Side
Location
1.01
Bridge Street
North
From a point 9m north west of the projected north western kerbline of Chapel Street to its junction with Chapel Street.
1.02
Bridge Street
South
From the projected north western kerbline of Chapel Street for a distance of 9m in a north westerly direction.
1.03
Church Street
North
From its junction with chapel street to a point 4m south east of the projected south eastern building line of Chapel Street.
1.04
Church Street
South
From the projected south eastern building line of Chapel Street for a distance of 5m in a south easterly direction.
1.05
Chapel Street
West
From the projected south western kerbline of Bridge Street for a distance of 16m in a south westerly direction.
Dated this 25th July 2018
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire. LL15 1YN (SBH/DCC028900)
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0717678.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices