Search for more Public Notices in your area
Planning

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG

Notice ID: NWA0726325

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018


RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 22/2018/0644 - Old Rectory, Llanychan, Ruthin - Conversion of garage and workshop into holiday let/accommodation in association with main dwellinghouse (Listed Building application).
LB - Application No. 16/2018/0646 - Griffin Inn, Llanbedr DC, Ruthin - Erection of extension, provision of fire escapes and internal alterations to provide a hub for the community (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 25 July 2018 until 1 5 August 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 1 5 August 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
LB - Rhif cais 22/2018/0644 - Old Rectory, Llanychan, Rhuthun - Trosi garei a gweithdy i lety gwyliau/llety mewn cysylltiad a'r prif annedd (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 16/2018/0646 - Griffin Inn, Llanbedr DC, Rhuthun - Codi estyniad, darparu diangfeydd tan a newidiadau mewnol i ddarparu canolbwynt ar gyfer y gymuned (cais Adeilad Rhestredig).
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 25 Gorffennaf 2018 tan 15 Awst 2018 neu drwy ein qwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 1 5 Awst 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0726325.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices