Search for more Public Notices in your area
Planning

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990

Notice ID: NWA0726291

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018


RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 47/201 8/0662 - 1 Bodeugan Barn, Waen, Llanelwy - Codi estyniad i'r annedd (cais Adeilad Rhestredig).
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 47/2018/0662 - 1 Bodeugan Barns, Waen, St. Asaph - Erection of extension to dwelling (Listed Building application).
1
LB - Application No. 46/201 8/0635 - Former Bank House Gallery, High Street, St. Asaph -Change of use and alterations to bank to form a single dwelling (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 25 July 2018 until 15 August 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 15 August 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
LB - Rhif cais 46/2018/0635 - Cyn Bank House Gallery, Stryd Fawr, Llanelwy - Newid defnydd ac addasiadau i'r banc i rfurfio un annedd (cais Adeilad Rhestredig).
Gal I wen archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 25 Gorffennaf 2018 tan 15 Awst 2018 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad Isod cyn 1 5 Awst 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedl with ymateb I ohebiaetn a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0726291.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices