Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: NWA0743953

Notice effective from
8th August 2018 to 7th September 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH
HAWLIAU TRAMWY AMRYWIOL CYMUNED CLOCAENOG RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Ar 1 9 Chwefror 201 8 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych Orchymyn yn gwahardd unrhyw gerddwyr, am resymau diogelwch y cyhoedd, rhag defnyddio'r hawliau tramwy yng nghymuned Clocaenog a restrir isod.
Mae'r cyfnod cau yn angenrheidiol er mwyn hwyluso'r gwaith o adeiladu fferm wynt. Ar y safle, bydd y rhannau caeedig a'r ffyrdd eraill yn cael eu dangos ar y cynllun sy'n cyd-fynd a'r rhybudd hwn.
Atodlen
Cau Hawliau Tramwy yng Nghymuned Clocaenog, Sir Ddinbych. Hawl tramwy Adran

Llwybr Cyhoeddus Rhif 12 oGyfeirnod Grid SJ 01415 52292 i Gyfeirnod Grid SJ 02441 53517
Llwybr Cyhoeddus Rhif 13 o Gyfeirnod Grid SJ 01306 52234 i Gyfeirnod Grid SJ 01415 52292
Llwybr Cyhoeddus Rhif 14 oGyfeirnod Grid SJ 01445 52108 i Gyfeirnod Grid SJ 01415 52292
Mae'r Gorchymyn presennol yn dod i ben ar 26 Awst 201 8, ond er mwyn hwyluso parhad y gwaith mae hwn wedi'i ymestyn am gyfnod o 6 mis pellach tan 25 Chwefror 2019, gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru gan ddefnyddio pwerau o dan adran 1 5(5) o'r Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1 984 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991).
Dyddiedig: 8 Awst 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS RIGHTS OF WAY CLOCAENOG COMMUNITY
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
On 1 9th February 201 8, Denbighshire County Council made an Order which prohibits pedestrians, for reasons of public safety, from using the rights of way in the community of Clocaenog listed below.
The closures are necessary to facilitate windfarm construction. On site, the closed sections and alternative ways will be shown on the plan accompanying this notice.
Schedule
Rights of way being closed in the Clocaenog Community, Denbighshire. Right of way Section

Public Footpath 12 from Grid Reference SJ 01415 52292 to Grid reference SJ

02441 53517
Public Footpath 13 from Grid Reference SJ 01306 52234 to Grid Reference SJ

01415 52292
Public Footpath 14 from Grid Reference SJ 01445 52108 to Grid Reference SJ

SJ
01415 52292
The current Order expires on 26th August 2018, but to facilitate the continuation of construction works this has been extended by a further 6 month period until 25th February 2019, with the approval of the Welsh Ministers using powers under section 1 5(5) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991).
Dated: 8 August 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0743953.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices