Search for more Public Notices in your area
Traffic

HYSBYSIAD GORCHYMYN CYFYNGU TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Notice ID: NWA0756827

Notice effective from
22nd August 2018 to 21st September 2018

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD YR ORSAF, RHUTHUN

HYSBYSIAD GORCHYMYN CYFYNGU TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddlm cynt na 7 diwrnod o 22 Awst 2018, a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio i gyfeiriad y de ar hyd y rhannau hynny o'r ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.

Y rheswm dros gyfyngu trafflg unffordd dros dro yw hwyluso gwalth ar y prlf gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.

Bydd y ffyrdd eraill sydd ar gael i draffig sy'n teithio i gyfeiriad y de wedi'u nodi yn yr Atodlen a bydd arwyddion priodol.

Daw'r Gorchymyn i rym 10 Medi 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tual3Medi 2018.

Atodlen

Rhannau o Ffyrdd yn Rhuthun yn Sir Ddinbych Ffordd yr Orsaf; o'i chyffordd a cnylchfan y Ganolfan Grefftau ar yr A494T, tua'r de am oddeutu 35 o fetrau.

Llwybrau eraill:-

Ceir: A494, Stryd Clwyd, St. Peters Square a Well Street

Cerbydau Nwyddau Trwm: drwy'r A494, ffordd gyswllt rhwng A494T a'r A5104, A542 a'r A525

Dyddiedig: 22 Awst 2018.

Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL STATION ROAD, RUTHIN

NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 22nd August 2018 to make an Order prohibiting vehicles from travelling in a southerly direction along the length of road referred to in the Schedule below.

The reason for the restriction is to facilitate gas mains replacement works by Wales & West Utilities.

The alternative routes available for south bound traffic will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.

The Order comes into force on 10th September 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 13th September 2018.

Schedule

Lengths of road at Ruthin in the County of Denbigh Station Road; from its junction with A494T Craft Centre roundabout in a southerly direction for a distance of approximately 35 metres.

Alternative routes:-

Cars: A494, Clwyd Street, St. Peters Square and Well Street

HGV's: via A494, link road between A494Tand A5104, A5104, A542 and A525

Dated: 22 August 2018.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0756827.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices