Search for more Public Notices in your area
Planning

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: NWA0791951

Notice effective from
12th September 2018 to 12th October 2018

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredlg & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD/PF - Application No. 43/2018/0750 -Land at Mindale Farm, Meliden, Prestatyn -Demolition of existing dwelling and outbuildings, erection of 133 dwellings, construction of internal estate roads, sewers, SUDS drainage and open spaces, strategic and hard/soft landscaping and ancillary works, in association with application 43/2018/0751 for new link road to Ffordd Talargoch (A547).
MD/PF - Application No. 43/2018/0751 -Land south west of Ffordd Ty Newydd off Ffordd Talargoch (A547), Meliden, Prestatyn -Construction of new road (approximately 400m in length) from Ffordd Talargocn (A547) to land at Mindale Farm, in association with application 43/2018/0750 for residential development on housing land allocation.
MD - Application No. 45/2018/0822 - 41-42 East Parade, Rhyl - Construction of 41 housing association apartments for local residents over 55 years of age together with new and altered vehicular and pedestrian accesses, associated parking provision, and related works.
MD/PF - Rhif cais 43/2018/0750 - Tir yn Fferm Mindale, Meliden, Prestatyn Dymchwel yr annedd a'r adeiladau allanol presennol, codi 133 annedd, adeiladu ffyrdd ystadau mewnol, carthffosydd, draenio SUDS a mannau agored, tirweddu strategol a chaled/meddal a gwaith ategol, mewn cydweithrediad a chais 43/2018/0751 ar gyfer ffordd gyswllt newydd i Ffordd Talargoch (A547]L
]L
MD/PF - Rhif cais 43/201 8/0751 - Tir i'r de orllewin o Ffordd Ty Newydd oddi wrth Ffordd Talargoch (A547), Meliden, Prestatyn -Adeiladu ffordd newydd (tua 400m o hyd) o Ffordd Talargoch (A547) i dir yn Fferm Mindale, mewn cydweithrediad a chais 43/2018/0750 ar gyfer datblygiad preswyl ar tir tai wedi'i ddyrannu.
MD - Rhif cais 45/2018/0822 - 41-42 Gorymdaith Ddwyrain, Y Rhyl - Adeiladu 41 o fflatiau cymdeithas tai ar gyfer trigolion lleol dros 55 oed ynqhyd ag fynedfeydd newydd ac wedi'i newid i cerbydau a cherddwyr, parcio cysylltiedig, a gwaith cysylltiedig.
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 12 Medi 201 8 tan 3 Hydref 2018 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 12 Medi 2018 until 3 Hydref 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 3 Hydref 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
MD - major development
PF - development affecting a public right of way
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 3 Hydref 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaefh a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
MD - datblygiad mawr a ddifpnir gan Orchymyn Cynllunio Tref S Cwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
PF - datblygiad sy'n effeithio ar haw! tramwy
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0791951.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices